Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


НОВИНИ
Преустановяване на актуализирането на настоящата интернет страница на Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013 г. - 16/04/2020

Цялата актуална информация за Оперативна програма"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) се публикува на интернет страницата, находяща се на адрес www.opic.bg, както и на подстраницата на ОПИК на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg

УО на ОПИК публикува за обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ - 22/01/2020

Във връзка с т. II от Заповед № РД-16-63/20.01.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 се открива за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма.

Възобновено производството по утвърждаване на документацията по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“. - 20/01/2020

Във връзка със Заповед № РД-16-63/20.01.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 и на основание чл.99, т.2 от Административно процесуалния кодекс.

Срок за кандидатстване по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ - 08/01/2020

Във връзка с постъпили искания за удължаване на срока за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.018, УО на ОПИК информира всички заинтересовани страни, че към момента не съществуват нормативни основания за посоченото

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери” - 07/01/2020

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери”

УО на ОПИК публикува Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент - 20/12/2019

УО на ОПИК кани Българския институт по метрология да представи проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.064 „Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на ефективност и устойчивост на националната инфраструктура по качество“

ПОДКРЕПЕНИ СА БЛИЗО 2 500 БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С 1.2 МЛРД. ЛВ. ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Г. - 18/12/2019

Това стана ясно на проведеното на 18.12.2019 г. , в х-л „Хилтън“, гр. София Годишно информационно събитие на ОПИК 2014-2020 г.

Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия” - 17/12/2019

С оглед осигуряване на спазването на срока по чл.37, ал.1 от ЗУСЕСИФ, поканите ще се изпращат поетапно.

ГОЛЯМО ГОДИШНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Г. - 17/12/2019

На 18 декември 2019 г. (сряда), от 10.30 часа, в зала „Мусала I+II“ на Хотел Хилтън, гр. София ще се проведе Годишното информационно събитие (ГИС) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

УО на ОПИК публикува актуализирани и допълнени списъци по първи краен срок на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, след проведена преоценка на проектни предложения - 09/12/2019

УО на ОПИК публикува актуализирани и допълнени списъци по първи краен срок на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, след проведена преоценка на проектни предложения

ГЛАВНИЯТ ДИРЕКТОР НА ГД ЕФК ВЗЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ НА ТЕМА „ИНОВАЦИОННИЯТ ПРИНЦИП – РАЗВИТИЕ НА БЛАГОПРИЯТНА ЗА ИНОВАЦИИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛНА КУЛТУРА“ В ХЕЛЗИНКИ - 03/12/2019

Конференцията беше организирана от Министерство на икономиката и заетостта на Финландия в сътрудничество с Европейската комисия и под егидата на Финландското председателство на Съвета на ЕС.

Главният директор на ГД ЕФК и Ръководител на УО на ОПИК взе участие в 14-та годишна конференция, посветена на оперативните програми за конкурентоспособност, организирана от Министерство на финансите на Унгария в сътрудничество с Европейската комисия - 28/11/2019

Главният директор на ГД ЕФК и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), г-жа Смилена Костова, взе участие в 14-та годишна конференция, посветена на оперативните програми за конкурентоспособност, в Будапеща.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. участва в изложение “Sofia international money exhibition” - 28/11/2019

През 2020 г. ще заработят още 3 фонда за дялови инвестиции с размер на публичните средства по ОПИК от около 85 млн. лв.

Фонд на фондовете предоставя нови средства от 35.6 млн. лв. за стартъпи - 28/11/2019

Избран за финансов посредник е Обединение „Витоша Венчър Партнърс“

СЪОБЩЕНИЕ: Относно публикувания от УО на ОПИК в публичния модул на адрес http://2020.eufunds.bg списък на проектните предложения, подадени по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни - 15/11/2019

СЪОБЩЕНИЕ: Относно публикувания от УО на ОПИК в публичния модул на адрес http://2020.eufunds.bg списък на проектните предложения, подадени по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на ОПИК

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.040 - 15/11/2019

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува:

РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН И ЕКИП ОТ ГД ЕФК ПРЕДСТАВИХА НАПРЕДЪКА ПО ОПИК 2014-2020 И ОПИМСП 2014-2020 НА ГОДИШНА СРЕЩА С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, В ГР. БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ - 06/11/2019

Главният директор на ГД ЕФК и Ръководител на Управляващия орган, г-жа Смилена Костова, и екип на ГД ЕФК представиха постигнатия напредък по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 /ОПИК/ и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 /ОПИМСП/ на Годишна среща с Европейската комисия на 6 ноември 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия.

Фонд на фондовете стартира процедура за избор на мениджър на Фонд за технологичен трансфер - 01/11/2019

Фонд на фондовете започна процедура за избор на финансов посредник за управлението на Фонд за технологичен трансфер. Инструментът е подкрепен със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Oбществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ - 18/10/2019

УО на ОПИК 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ 

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.018 „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (РИЦ)“ ПО ОПИК - 09/10/2019

Кампанията ще се проведе в периода от 17 октомври 2019 г. до 05 декември 2019 г.

УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. - 30/09/2019

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, РАБОТЕЩИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, ЗА УЧАСТИЕТО ИМ В ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 - 27/09/2019

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, РАБОТЕЩИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, ЗА УЧАСТИЕТО ИМ В ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ - 18/09/2019

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 20.01.2020 г.

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по втори краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ - 18/09/2019

Общият брой на сключените договори по втори краен срок за кандидатстване на процедура BG16RFOP002-2.024 от списъка на одобрените за финансиране кандидати възлиза на 153 бр. договори с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 28 869 315.04 лв.

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия” - 17/09/2019

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”


ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.016 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ“ ПО ОПИК - 12/09/2019

ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.016 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ“ ПО ОПИК

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия” - 09/09/2019

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.016 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ“ ПО ОПИК - 14/08/2019

ГД ЕФК, в качеството си на УО на ОПИК 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“  по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА УЧАСТИЕТО ИМ В ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 - 05/08/2019

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА УЧАСТИЕТО ИМ В ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ БЕЗ ЗАБЕЛЕЖКИ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПИК ЗА 2018 Г. - 05/08/2019

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ БЕЗ ЗАБЕЛЕЖКИ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПИК ЗА 2018 Г.

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ - 26/07/2019

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстерите в България.

РАЗЯСНЕНИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСOБНОСТ“ 2014-2020 ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ - 19/07/2019

РАЗЯСНЕНИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСOБНОСТ“ 2014-2020 ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ПРОВЕДЕ СЕ ТРАДИЦИОННАТА СРЕЩА МЕЖДУ БТПП И УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2010 - 18/07/2019

ПРОВЕДЕ СЕ ТРАДИЦИОННАТА СРЕЩА МЕЖДУ БТПП И УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2010

Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по втори краен срок на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ - 15/07/2019

Във връзка с проведената оценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по втори краен срок и одобрен оценителен доклад от Ръководителя на Управляващия орган, уведомяваме кандидатите от списъка на предложените за финансиране проектни предложения, че ще бъдат поканени за сключване на административни договори за предоставяне на БФП поетапно – в зависимост от поредността в класирането на подаденото от тях проектно предложение.

ОФИЦИАЛНО БЯХА ПОДПИСАНИ ДВА ДОГОВОРА ЗА „РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕРКИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ДЕЙНОСТТА НА ИАНМСП“ - 28/06/2019

На 28.06.2019 г., на официална церемония в сградата на министерство на икономиката бяха подписани два административни договора за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP002-2.052

BG16RFOP002-3.005 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“ - 28/06/2019
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-3.005 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“
ПРОВЕДЕ СЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ НА ОПИК - 21/06/2019

Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 проведе обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“. Обучението се проведе на 18 и 19 юни 2019 г. в гр. София.

ФОНДЪТ ЗА РИСКОВ КАПИТАЛ ПРЕДОСТАВЯ ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В РАЗМЕР НА 47.1 МЛН. ЛВ. ПО ОПИК - 29/05/2019

На 29.05.2019 г., Фонд на фондовете подписа договор с избрания финансов посредник за изпълнение на Фонд за рисков капитал, който ще предоставя публични средства за управление в размер на 47.1 милиона лева от ОПИК, съфинансирани от ЕСИФ.

УО на ОПИК публикува списъци на проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ - 16/05/2019

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по реда на тяхното класиране, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ - 13/05/2019

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на ОПИК.

BG16RFOP002-2.052 “Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“ - 24/04/2019

УО на ОПИК кани ИАНМСП да представи проектно/и предложение/я по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.052 “Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“

УО на ОПИК публикува списъци на проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ - 29/03/2019

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по реда на тяхното класиране, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

УО на ОПИК публикува Списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по втори краен срок за кандидатстване с проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.024 Насърчаване на предприемачеството - 29/03/2019

Кандидатите, чиито проектни предложения не се допускат до техническа и финансова оценка могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им в едноседмичен срок от изпращане на уведомлението за недопускане в ИСУН 2020.

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Развитие на иновационни клъстери“ - 27/02/2019

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Развитие на иновационни клъстери“

ТЕМАТИЧНИ СРЕЩИ С ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ“ В РАМКИТЕ НА ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 - 25/02/2019

В стремежа си да разработи възможно най-близка до нуждите на бизнеса и научно-изследователските организации процедура, УО инициира тематични срещи с потенциални кандидати по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“

Фонд на фондовете избра мениджър, който ще инвестира 67 млн. лв. в иновативни и високотехнологични компании - 20/02/2019

Днес, 20 февруари 2019 г., Фонд на фондовете (ФнФ) излезе с решение относно избора на финансов посредник за управлението на Фонд за рисков капитал (ФРК).

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по първи краен срок за кандидатстване с проектни предложения по процедура запредоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP00 - 08/02/2019

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по първи краен срок за кандидатстване с проектни предложения по процедура запредоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК - 04/02/2019

С проведения днес в гр. София информационен ден приключи информационната кампания, която ГД ЕФК, в качеството си на УО на ОПИК 2014-2020 г. организира за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040

УО на ОПИК публикува Списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по първи краен срок за кандидатстване с проектни предложения по процедура за БФП № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството" - 31/01/2019

Кандидатите, чиито проектни предложения не се допускат до техническа и финансова оценка могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им в едноседмичен срок от съобщаването в ИСУН 2020.

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК - 09/01/2019

Кампанията ще се проведе в периода от 15 януари 2019 г. до 04 февруари 2019 г. в градовете Варна, Русе, Монтана, Стара Загора, Пловдив, Благоевград и София.

Подписа се договор за Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България - 27/12/2018

На 21.12.2018 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 /ОПИК/ и проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД се подписа Административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“. Общата стойност на проекта е в размер на 559.2 млн. лв., като отпуснатите безвъзмездни средства по ОПИК са в размер на 76.2 млн. лв.

Европейската Комисия одобри промяна в Oперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. - 18/12/2018

Управляващият орган на Oперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. публикува изменена оперативна програма, одобрена с Решение № С (2018) 8712 от 11.12.2018 г. на Европейската Комисия

Управляващият орган на ОПИК обявява процедура на подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ - 17/12/2018

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“.

ПОЛУЧЕНИ СА НАД 2 ХИЛ. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ - 13/12/2018

Над 2 хиляди са получените проектни предложения в рамките на двата крайни срока по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Презентации от проведено обучение на бенефициенти по процедура 3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите" - 07/12/2018

УО на ОПИК публикува презентации от проведено на 04.12.2018 г. обучение на бенефициенти по процедура 3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите"

ОТ СТАРТИРАНЕТО НА ОПИК СА ПОДПИСАНИ БЛИЗО 2 ХИЛЯДИ ДОГОВОРА ЗА 1.7 МЛРД. ЛЕВА - 04/12/2018

По време на събитието бяха връчени 61 договора по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ с обща стойност на БФП 49 299 471 лв.

ГОДИШНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 - 03/12/2018

Събитието ще се проведе на 4 декември  2018 г. (вторник), от 9:30 – 10:30 часа (регистрация от 09:00 до 9:30), в зала на хотел „Интерконтинентал София“ /бивш „Радисън“/, гр. София.

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 г. - 30/11/2018

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 г.

УО на ОПИК публикува Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент - 16/11/2018

УО на ОПИК публикува Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

Презентация от срещите с бизнеса и научните организации за обсъждане на Концепция за подкрепа на Регионални иновационни центрове - 16/11/2018

УО на ОПИК публикува Презентация от срещите с бизнеса и научните организации за обсъждане на Концепция за подкрепа на Регионални иновационни центрове

УО на ОПИК организира срещи с бизнеса и научните организации за обсъждане на концепция за подкрепа на Регионални иновационни центрове - 23/10/2018

Фокусът на срещите ще бъде върху идентифициране на конкретните потребности на бизнеса и науката, както и получаване на обратна връзка (предложения, препоръки, мнения) за параметрите на процедурата – допустими кандидати; дейности; разходи и др.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ - 22/10/2018

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти  „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната програма.

 

УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. - 28/09/2018

УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. 

УО на ОПИК публикува списъци по процедура № BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ - 25/09/2018

УО на ОПИК публикува списъци по процедура № BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Удължаване на срока за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ - 05/09/2018

Първият краен срок за подаване на проектни предложения се изменя от 16:30 часа на 05.09.2018 г. на 16:30 часа на 08.10.2018 г., а вторият краен срок за подаване на проектни предложения от 16:30 часа на 07.11.2018 г. на 16:30 часа на 10.12.2018 г.

Удължаване на срока за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ - 31/08/2018

ГД ЕФК, в качеството си на УО на ОПИК 2014-2020, уведомява всички потенциални кандидати, че планира да удължи двата крайни срока за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.

СКЛЮЧЕНИ СА 1 869 ДОГОВОРА НА ОБЩА СТОЙНОСТ НАД 250 МЛН. ЕВРО В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ - 23/08/2018

СКЛЮЧЕНИ СА 1 869 ДОГОВОРА НА ОБЩА СТОЙНОСТ НАД 250 МЛН. ЕВРО В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  В БЪЛГАРИЯ

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на БФП „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ - 20/08/2018

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Избрани са финансови посредници за изпълнението на Фонд за ускоряване и начално финансиране - 16/08/2018

Избрани са финансови посредници за изпълнението на Фонд за ускоряване и начално финансиране

Въвеждане на нова функционалност в системата ИСУН 2020 - 01/08/2018

Въвеждане на нова функционалност в системата ИСУН 2020

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ - 25/07/2018

Списъкът се публикува на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 18, ал. 3 от Постановление № 162 от 5 юли 2016 г.

Анализи на често срещаните нередности, свързани с възлагането на обществени поръчки - 18/07/2018

УО на ОПИК 2014-2020 г. публикува линк на който може да намерите анализи на често срещаните нередности, свързани с възлагането на обществени поръчки- http://www.aeuf.minfin.bg/bg/page/25

Повече от 350 проекта с БФП за всеки един до 200 хил. лв. ще бъдат финансирани по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ на ОПИК, съобщи днес на информационния ден в гр. Пловдив заместник-министърът на икономиката Александър Манолев. - 10/07/2018

В събитието участие взеха и заместник-кмета на Пловдив Розалин Петков и заместник-областния управител Петър Петров.

В периода 04.07.2018 г. - 05.07.2018 г. УО на ОПИК 2014 – 2020 проведе обучение на Местните инициативни групи във връзка с подпомагане на процеса по успешното изпълнение на мерките в стратегиите за местно развитие с финансиране по програмата. - 06/07/2018

В рамките на обучението бяха връчени официално и първите 4 договора, подписани в резултат на успешно проведени процедури за подбор на проекти с финансиране по ОПИК 2014-2020

В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО - 06/07/2018

На 6 юли 2018 г., в гр. София, се проведе информационен ден по процедурата за „Насърчаване на предприемачеството“.

Министърът на икономиката откри информационни дни за представяне на процедура "Насърчаване на предприемачеството" в градовете Ямбол и Стара Загора - 02/07/2018

Днес министърът на икономиката Емил Караниколов, откри информационните дни за представяне на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 в градовете Ямбол и Стара Загора.

Извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. - 29.06.2018 - 02/07/2018

Извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. - 29.06.2018

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 - 27/06/2018

Кампанията ще се проведе в периода от 02 до 11 юли 2018 г.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на ОПИК 2014-2020, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“. - 20/06/2018

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството” на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Изпращане на покани до кандидати по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ - 19/06/2018

Управляващият орган на ОПИК ще изпрати покани за сключване на административен договор до кандидатите, които в резултат от проведената оценка по процедурата са получили 82 т. и 83 т.

СТАРТИРАТ ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ ЗА 40 МЛН. ЛВ. - 14/06/2018

СТАРТИРАТ ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ ЗА 40 МЛН. ЛВ.

ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ ПО ОПИК - 11/06/2018

Официално ще бъдат връчени сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

ИЗМЕНЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2018 г. - 23/05/2018

ИЗМЕНЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2018 г.

Шесто официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП - 21/05/2018

Шесто официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП

Обявена е процедурата за избор на финансов посредник за Фонд за рисков капитал - 16/05/2018

Фонд за рисков капитал: 67 млн. лв., предоставени от Фонд на Фондовете, ще подкрепят инвестиции в иновативни български компании

УО на ОПИК публикува Списъци по процедура № BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации” - 20/03/2018

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-1.005 Разработване на продуктови и производствени иновации 

STARTUP EUROPE WEEK SOFIA 2018 ДУХЪТ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ДЕЙСТВИЕ - 12/03/2018

 

STARTUP EUROPE WEEK SOFIA 2018 

ДУХЪТ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ДЕЙСТВИЕ  

Изборът на финансови посредници по инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране“ навлиза в заключителен етап - 12/03/2018

Изборът на финансови посредници по инструмент Фонд за ускоряване и начално финансиране“ навлиза в заключителен етап

 

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ИСПЕРИХ“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОМР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.019-МИГ ИСПЕРИХ, МЯРКА ОПИК1 „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“ - 09/02/2018

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ИСПЕРИХ“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.019-МИГ ИСПЕРИХ, МЯРКА ОПИК1 „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“

УО на ОПИК публикува Втори допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ - 01/02/2018

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува Втори допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.

ПРИКЛЮЧИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“ - 25/01/2018

ПРИКЛЮЧИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ - 25/01/2018

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на политиката на сближаване - 24/01/2018

Обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на политиката на сближаване

BG16RFOP002-4.001 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за стартиране на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ - 16/01/2018

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Министерството на енергетиката (МЕ) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент:  BG16RFOP002-4.001 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за стартиране на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ .

Управляващият орган на ОПИК публикува презентации по процедура BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия" - 15/01/2018

Управляващият орган на ОПИК публикува презентации, изнесени в рамките на  обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия", проведено на 11.01.2018г. 

 

ЗАМ.-МИНИСТЪР МАНОЛЕВ ВРЪЧИ ДОГОВОРИ ЗА БЛИЗО 195 МЛН. ЛВ. ПО ОПИК ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ - 15/01/2018

„Започваме годината с връчването на 50 договора на обща стойност близо 195 млн. лв. С тях стойността на договорените средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ надхвърля 1,5 млрд. лв. или близо 64% от целия наличен ресурс“. 

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 - 11/01/2018

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“  по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. 

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ - 04/01/2018

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)“ - 22/12/2017

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК) кани Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) да представи проектно/и предложение/я по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ:  BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)“ 

 

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“ - 12/12/2017

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти  „Насърчаване на предприемачеството“

МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОМР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG 16RFOP002-2.014 МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 – „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП” - 12/12/2017

МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОМР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG 16RFOP002-2.014 МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 – „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП”

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ - 06/12/2017

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

СНЦ „МИГ– ОБЩИНА МАРИЦА" С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020 В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОМР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.013 - 30/11/2017

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА" С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.013 МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА М08  „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ“ 

МИГ - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020 В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОМР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.012 - 30/11/2017

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.012 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН»

Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г. - 29/11/2017

Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г.

ПОЛОВИН МИЛИОН ЛЕВА НА ДЕН ДОСТИГАТ ДО БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛАГОДАРЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ - 28/11/2017

ПОЛОВИН МИЛИОН ЛЕВА НА ДЕН ДОСТИГАТ ДО БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛАГОДАРЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

Зам.-министър Александър Манолев ще представи напредъка по ОПИК към края на 2017 г. - 23/11/2017

Зам.-министър Александър Манолев ще представи напредъка по ОПИК към края на 2017 г.

ОБЯВА за процедура на подбор на проекти: BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ - 21/11/2017

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност", Инвестиционен приоритет 3.2 Ресурсна ефективност, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

ПОКАНА за участие в обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на ОПИК на 27 ноември 2017 г. в гр. София - 21/11/2017

ПОКАНА за участие в обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на ОПИК  на 27 ноември 2017 г. в гр. София

ПОКАНА за участие в обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК на 28, 29 и 30 ноември 2017 г. в гр. София - 21/11/2017

ПОКАНА за участие в обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК

на 28, 29 и 30 ноември 2017 г. в гр. София

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Решение № РД-16-1487/20.11.2017 г. - 20/11/2017

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Решение № РД-16-1487/20.11.2017 г.

BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“ - 20/11/2017

BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“

BG16RFOP002-2.011 „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология“ - 16/11/2017

BG16RFOP002-2.011 „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология“

Във връзка с одобряване на доклада от работата на Оценителна комисия за повторна оценка УО на ОПИК информира за следното: - 15/11/2017

Във връзка с одобряване на доклада от работата на Оценителна комисия за повторна оценка УО на ОПИК информира за следното:

През месец ноември 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъст - 14/11/2017

През месец ноември 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

УO на ОПИК 2014-2020 кани Министерство на туризма да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент. - 09/11/2017

УO на ОПИК 2014-2020 кани Министерство на туризма да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент.

Със Заповед РД-16-1453/08.11.2017 г. на Ръководителя на УО на ОПИК 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020. - 08/11/2017

Със Заповед РД-16-1453/08.11.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

С влязло в сила изменение в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, срокът по чл. 36, ал 2. е променен от 10-дневен на 30-дневен. - 31/10/2017

С влязло в сила изменение в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, срокът по чл. 36, ал 2. е променен от 10-дневен на 30-дневен.

BG16RFOP002-1.004-0002 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“ - 31/10/2017

BG16RFOP002-1.004-0002 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“  

 

УО на ОПИК публикува Списък на одобрените, резервните и отхвърлените проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ - 27/10/2017

УО на ОПИК публикува Списък на одобрените, резервните и отхвърлените проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. - 19/10/2017

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”. - 18/10/2017

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”. 

Комитетът за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП взе решение за увеличаване на бюджета по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ - 17/10/2017

В рамките на писмена процедура, проведена в периода 21 септември – 6 октомври 2017 г. Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП взе решение увеличаване на бюджета на процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. със средства в размер на 154 115 400,60 лева.   

Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ - 04/10/2017

Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. - 29/09/2017

УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г.  

Поради възникналия на 26.09.2017 г. технически проблем на системата ИСУН 2020, УО на ОПИК публикува Заповед за изменение и изменени условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“. - 27/09/2017

Поради възникналия на 26.09.2017 г. технически проблем на системата ИСУН 2020, УО на ОПИК публикува Заповед за изменение и изменени условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.

Поради възникнал технически проблем на системата ИСУН 2020 срокът за подаване на проектните предложения по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ e удължен до 17.30ч на 27 септември 2017. - 26/09/2017

Поради възникнал технически проблем на системата ИСУН 2020 срокът за подаване на проектните предложения по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ e удължен до 17.30ч на 27 септември 2017.

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“ - 21/09/2017

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната програма.

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.009 „Развитие н - 21/09/2017

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”

УО на ОПИК публикува изменен и допълнен пакет документи по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации - 15/09/2017

УО на ОПИК уведомява всички кандидат-бенефициенти, че на 22.08.2017 г. в „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 174 от 2017 г. на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

На 05.09.2017 г. до 17:30 ч. изтича срокът за предложения и коментари по обявена на 18.08.2017г. за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ - 01/09/2017

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на ОПИК 2014-2020 г.

Обучение за бенефициенти, сключили договори по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК - 30/08/2017

Във връзка с изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК се организират обучения за бенефициенти.

Управляващият орган на ОПИК публикува сключен административен договор по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ - 30/08/2017

През месец август 2017 г. беше сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ - 29/08/2017

През месец юли и август 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на ОПИК.

УО на ОПИК публикува актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 - 24/08/2017

Със Заповед РД-16-1165/24.08.2017 г. на Ръководителя на УО на ОПИК 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Обучения за кандидати процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИК. - 23/08/2017

Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти  BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИК се организират две еднодневни обучения на 31 август и 01 септември 2017 г. в град София. 

 

Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК - 21/08/2017

Церемонията по връчването на сключените договори ще се проведе на 24 август 2017 г. /четвъртък/,  от 10.00 часа, в Гранд Хотел София, ул. „Гурко“ №1, Конферентна зала „София“. Регистрацията е от 09.15 часа.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ 30 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК - 08/08/2017

„Министерство на икономиката работи усилено в посока преодоляване на трудното финансиране, което имат стартиращите компании в България и е израз на увереността ни, че страната ни може да бъде дигитален хъб на Балканите“

ОФИЦИАЛНО ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА „ ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК - 04/08/2017

Официално ще бъдат раздадени допълнително сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

 

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България” - 27/07/2017

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”.

ЕКСПЕРТИ ОТ ГД ЕФК ПРЕДСТАВИХА ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ ПО ОПИК - 21/07/2017

С представяне на напредъка по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020, както и с посочване на основните моменти по отворената нова процедура "Разработване на продуктови и производствени иновации"

ОФИЦИАЛНО ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ - 18/07/2017

Официално ще бъдат раздадени допълнително сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

 

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ - 17/07/2017

През месец април 2017 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура  BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

 

НАД 68 МЛН. ЛВ. СЕ ОТПУСКАТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ ПО ОПИК - 14/07/2017

68 454 050 лв. е общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ - 13/07/2017

Във връзка с проведената оценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и одобрен оценителен доклад от Ръководителя на Управляващия орган, уведомяваме кандидатите от Списък на предложените за финансиране проектни предложения, че ще бъдат канени поетапно в зависимост от категорията на предприятието/микро, малки или средни/ за сключване на административни договори за предоставяне на БФП.  

 

Обучение за бенефициенти, допълнително сключили договори за БФП по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОПИК - 11/07/2017

Във връзка със стартиране изпълнението на допълнително сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОПИК се организира еднодневно обучение за бенефициенти на 20 юли 2017 г.

УВЕЛИЧЕН Е БЮДЖЕТА ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК - 10/07/2017

Увеличаването на бюджета по процедурата е  с 11 416 186,25 лв. и позволява да бъдат финансирани 31 проектни предложения

СТАРТИРА ИЗПРАЩАНЕТО НА УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА УСТАНОВЕНИ НЕРЕДОВНОСТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ - 10/07/2017

ГД ЕФК уведомява кандидатите, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК 2014-2020, че стартира поетапно изпращане на уведомления за установени нередовности. 

 

УО на ОПИК публикува резултатите от оценка на проектни предложения по процедура №BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия" - 04/07/2017

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти  BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях , Списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения. 

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ - 28/06/2017

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ 

ПРОВЕДЕ СЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ” ПО ОПИК - 19/06/2017

Общият бюджет на процедура “Разработване на продуктови и производствени иновации” е 35 млн. евро, като близо 30 млн. от тях са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие.

УВЕЛИЧЕН Е БЮДЖЕТЪТ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ - 16/06/2017

Във връзка с взето решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, с което е увеличен бюджетът по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ беше издадено Решение № РД-16-832/13.06.2017 г. от Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКРЕПЯЩИ МСП - 15/06/2017

Информационният ден  ще се проведе на 20 юни 2017 г., /вторник/, от 9.00 часа, в „Парк Инн хотел“ / ул. „Атанас Дуков“ №36/ , гр. София.

УО на ОПИК публикува Променена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2017 г. - 13/06/2017

Променена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2017 г., съгласувана на Четвъртото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020, проведено на 12 май 2017 г.

ИВЕЛИНА ПЕНЕВА ПРЕДСТАВИ ТЕМАТА "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ" НА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕВРОФОНДОВЕ, ПУБЛИЧНИ ПРОГРАМИ И ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ - 06/06/2017

Форумът е организиран от Еconomix.bg, а събитието се проведе с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

 

УО на ОПИК публикува актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 - 01/06/2017

Със Заповед РД-16-775/01.06.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

УО на ОПИК публикува сключен административен договор по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.008 „Предоставяне на институционална подкрепа на ИА Българска служба за акредитация за подобряване на инфраструктурата по качеството“ - 29/05/2017

През месец май 2017 г. беше сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.008 „Предоставяне на институционална подкрепа на ИА Българска служба за акредитация за подобряване на инфраструктурата по качеството“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

МИНИСТЪРЪТ НА ИКОНОМИКАТА ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ ВРЪЧИ СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ НА ОПИК - 19/05/2017

Eдна от основните цели на Правителството и на Министерство на икономиката е да се създадат предпоставки за развитие на страната ни като център на високотехнологични производства и услуги. Това каза министърът на икономиката Емил Караниколов, който връчи официално сключените договори по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/.

 

Обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК - 19/05/2017

Във връзка със стартиране изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК се организират две еднодневни обучения за бенефициенти на 01 и 02 юни 2017 г.

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ - 17/05/2017

През месец май 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура  BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на ОПИК

Проведе се Четвъртото официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП - 16/05/2017

На 12 май 2017 г., в зала „Атлантик“ на хотел „Лъки“, гр. Банско, се проведе Четвъртото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП). 

Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на ОПИК - 16/05/2017

Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОПИК - 11/05/2017

През месец април и май 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура  BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОПИК.

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ - 11/05/2017

През месец май 2017 г. беше сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектно предложение по процедура  BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОПИК.

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПИК ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА - 28/04/2017

Представянето на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (ОПИК) беше основната тема на проведеното информационно събитие от Управляващият орган на програмата, което се състоя във  Висшето училище по застраховане и финанси. Събитието беше открито от  Теодор Седларски, министър на икономиката и доц. Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ.

10 млн. евро допълнително за финансиране на микро и малки предприятия за внедряване на иновации предлага УО на ОПИК - 27/04/2017

УО на ОПИК ще предложи на предстоящото Четвърто официално заседание на Комитата за наблюдение на оперативната програма да бъде взето решение за увеличаване на бюджета по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ с 10 млн.евро

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ” - 27/04/2017

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”.

УО на ОПИК кани Патентно ведомство на РБ да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-1.004 - 24/04/2017

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Патентно ведомство на Република България да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент:  BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“ по Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на ОПИК 2014-2020.

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“ - 20/04/2017

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на Оперативната програма.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. уведомява бенефициентите, че с Държавен вестник, брой 27/31.03.2017 г., е обнародвано Постановление № 57 от 28 март 2017 г. - 20/04/2017

ПМС № 57 от 28 март 2017 г. за приемане на Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ - 18/04/2017

През месец април 2017 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Управляващият орган на ОПИК публикува сключен административен договор със „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект "Създаване на научно-технологичен парк" - 12/04/2017

През месец април 2017 г. беше сключен административен договор BG16RFOP002-1.003-0001-С01 на стойност 12 317 649.61 лева чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от София Тех Парк АД по процедура BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект "Създаване на научно-технологичен парк" на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

 

Управляващият орган на ОПИК публикува допълнителен списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОПИК - 12/04/2017

През месец април 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Уведомление до кандидатите, предложени за финансиране по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ - 10/04/2017

Във връзка с проведената оценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ и одобрение на оценителния доклад от Ръководителя на Управляващия орган, уведомяваме кандидатите, които са одобрени за финансиране по процедурата за необходимите документи, които следва да подготвят, за да бъдат допуснати до сключване на административен договор, съгласно списъка, публикуван на адрес: http://opik.bg/uploads/2017/04/bg16rfop002-1002-podkrepa-za-razrabotvane-na-inovatsii-ot-startirashchi-predpriyatiya-1-5.pdf

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения и Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране по процедура № BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия ” - 10/04/2017

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти  BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях и Списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране. 

 

Управляващият орган на ОПИК публикува Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 - 10/04/2017

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020."

Обучения за кандидати по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК - 06/04/2017

Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти  BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК се организират две еднодневни обучения на 20 и 21 април 2017 г. в град София.

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОПИК - 03/04/2017

През месец март 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

 

УО публикува разяснение във връзка с постъпили въпроси относно зададено изискване в Условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия" - 31/03/2017

Разяснение във връзка с постъпили въпроси относно зададено изискване в Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия", касаещо кандидати с инсталации, включени в регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове.

Разяснение относно прилагането на изискванията заложени в чл. 14, параграф 6 на Регламент № 651/2014 на Комисията - 28/03/2017

УО на ОПИК публикува разяснение относно прилагането на изискванията заложени в чл. 14, параграф 6 на Регламент № 651/2014 на Комисията.

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОПИК - 20/03/2017

През месец март 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОПИК - 17/03/2017

Във връзка със стартиране изпълнението на договорите за  безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОПИК се организират пет еднодневни обучения.

УО на ОПИК публикува изменен и допълнен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк“ - 09/03/2017

Изменен и допълнен пакет документи по процедура BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк“

Министър Теодор Седларски официално раздаде сключените договори по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 - 08/03/2017

„Днес връчваме първите сключени 135 договора с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 34 287 402 лева“. Това отбеляза министърът на икономиката Теодор Седларски на официалната церемония по раздаването на сключените договори по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/.

УО на ОПИК публикува допълнителен списък на сключени договори за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ - 07/03/2017

През месец февруари 2017 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ - 01/03/2017

Официално ще бъдат раздадени сключените до момента договори по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Провеждат се пазарни консултации за над 80% от средствата по ОПИК 2014-2020 за дялови и квази-дялови финансови инструменти - 28/02/2017

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира пазарни консултации за финансов инструмент „Фонд Мецанин/Растеж“. Това е третият пореден публикуван пазарен тест за финансов инструмент, съ-финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Със стартирането на консултациите по този инструмент към пазара е насочен общо над 80% от предоставения за управление от ФМФИБ ресурс по дялови и квази-дялови финансови инструменти по програмата.

Обучения за кандидати по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ по ОПИК - 24/02/2017

Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти  BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ по ОПИК се организират две еднодневни обучения на 09.03.2017 г. и 10.03.2017 г. в гр. София.

ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 - 23/02/2017

С проведения на 23 февруари 2017 г. информационен ден в София за представяне на процедура  „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 приключи информационната кампания, която Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ проведе в градовете Варна, Велико Търново, Стара Загора и Пловдив.

Близо 98 млн. лв. е безвъзмездната финансова помощ по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 - 22/02/2017

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, от която ще може да се възползват големите предприятия по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е 97 791 500 лв.

Пазарните консултации за финансов инструмент „Фонд за технологичен трансфер“ продължават - 20/02/2017

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) удължи срокът на пазарните консултации за финансов инструмент „Фонд за технологичен трансфер“ (ФТТ) до 10 март 2017 г. Финансовият инструмент е с бюджет 30 млн. евро от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

ПРОВЕДЕ СЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 17/02/2017

Допустимостта на разходите по отделните режими на държавни помощи, както и определянето дали предприятие е в затруднено положение, бяха основните въпроси, към които беше насочен интереса от страна на присъстващите на информационния ден за представяне на процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, който се проведе на 17.02.2017 г. във Велико Търново.

 

СТАРТИРАХА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 - 17/02/2017

„Подобряването на енергийната ефективност при крайното енергийно потребление на големите предприятия в България ще доведе до повишаване на техния капацитет и до постигане на по-устойчив растеж, както на ниво отделни производствени предприятия, така и за икономиката като цяло. Това е резултатът, който се очаква от подкрепата по процедурата за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. С тези думи Калин Маринов, заместник главен директор в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към министерство на икономиката, откри първия от поредицата информационни дни в страната. В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ в градовете Варна, Велико Търново, Стара Загора, Пловдив и София.

 

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура № BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприят - 15/02/2017

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за  отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“, включени за разглеждане и оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятията ” .

 

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 - 10/02/2017

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

 

УО на ОПИК 2014-2020 публикува променена Индикативна годишна работна програма за 2017 г. - 07/02/2017

УО на ОПИК 2014-2020 Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 публикува променена Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) за 2017 г.

УО на ОПИК публикува списък на на сключени договори за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ - 31/01/2017

През месец януари 2017 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

„Фонд за ускоряване и начално финансиране“ ще подкрепя българските предприемачи в ранния етап от развитието им - 31/01/2017

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД стартира пазарни консултации, чиято цел е да се финализират параметрите на финансов инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране“. Той е съ-финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 от Европейския фонд за регионално развитие.

През месец януари 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на БФП по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“ - 24/01/2017

През месец януари 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на БФП по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения и Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране по процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” - 24/01/2017

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения и Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране по процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”

Стартират обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОПИК - 23/01/2017

Във връзка със стартиране изпълнението на договорите за  безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОПИК се организират три еднодневни обучения на 30.01.2017 г., 31.01.2017 г. и на 01.02.2017 г. в гр. София

48% ОТ ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА СА С ПРЕДВИДЕНО МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РЕГИОН НА ПЛАНИРАНЕ - 20/01/2017

„48% от одобрените проекти за подкрепа за внедряване на иновации в предприятията са с предвидено място на изпълнение в рамките на Северозападния регион на планиране“. Това отбеляза Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция „Европийски фондове за конкурентоспособност“

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ - 18/01/2017

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ - 17/01/2017

Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Отлага се провеждането на информационния ден в гр. Враца за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 - 10/01/2017

Поради тежките метеорологични условия, се отлага информационният ден в гр. Враца за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, насрочен за 11 януари  2017 г.

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 - 04/01/2017

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. 

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” - 03/01/2017

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”.

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура чрез директно предоставяне на БФП: BG16RFOP002-2.008 „Предоставяне на институционална подкрепа на ИА Българска служба за акредитация“ за подобряване на инфраструктурата по качеството" - 22/12/2016

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура чрез директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.008 Предоставяне на институционална подкрепа на ИА Българска служба за акредитация“ за подобряване на инфраструктурата по качеството

УО на ОПИК публикува списък на сключени договори по процедура BG16RFOP002-2.005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“ - 21/12/2016

УО на ОПИК публикува Списък на сключени договори по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ относно предстоящи сервизни дейности по ИСУН 2020 - 16/12/2016

Поради провеждане на планирани сервизни дейности в рамките на периода от 21:00 часа на 16.12.2016 г. до 21:00 часа на 17.12.2016 системата няма да е налична.

Покана за заявяване на интерес № JER-009/8 за избиране на финансови посредници по инструмент „Фонд за начално финансиране с компонент на акселератор“ - 16/12/2016

Покана за заявяване на интерес № JER-009/8 за избиране на финансови посредници по инструмент „Фонд за начално финансиране с компонент на акселератор“ (“Early stage fund with an acceleration compartment”) беше публикувана от Европейския инвестиционен фонд.

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ - 12/12/2016

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“.

УО на ОПИК публикува списък на сключени договори по процедура BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“ - 09/12/2016

УО на ОПИК публикува списък на сключени договори по процедура BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“

Стартира провеждането на пазарни консултации за финансов инструмент “Фонд за технологичен трансфер“ - 09/12/2016

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД стартира провеждането на пазарни консултации във връзка с подготовката на условия и документи за избор на финансови посредници за изпълнение на финансов инструмент “Фонд за технологичен трансфер“

УО на ОПИК публикува Решение № РД-16-1360/08.12.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" - 08/12/2016

УО на ОПИК публикува Решение № РД-16-1360/08.12.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"

С 15 млн. евро Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 финансира 16 многофондови стратегии за местно развитие - 30/11/2016

Днес, 30 ноември 2016 г., на официална церемония в Гранитна зала на Министерския съвет бяха връчени споразумения за изпълнение на многофондови стратегии за местно развитие. Споразуменията бяха връчени от министър-председателя в оставка Бойко Борисов, в присъствието на министрите в оставка на икономиката Божидар Лукарски, на земеделието и храните Десислава Танева и на труда и социалната политика Зорница Русинова, както и на представители на управляващите органи на програмите, които участват с финансиране в стратегиите.

С финансиране от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 /ОПИК/ са одобрени 16 многофондови стратегии за местно развитие с общ бюджет в размер на 15 226 234 евро.

Проведе се Третото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 - 25/11/2016

На 24 ноември 2016 г., в зала „Правец“ на хотел Риу Правец, гр. Правец, се проведе Третото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК)  и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).

УО на ОПИК публикува списък на сключени договори по процедура BG16RFOP002-2.004 „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива“ - 25/11/2016

През месец ноември 2016 г. беше сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.004 „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” - 25/11/2016

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”.

385 милиона евро за българските МСП по пет споразумения с търговски банки по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ - 21/11/2016

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), подписа първите гаранционни споразумения по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ (ОПИМСП) в България със следните търговски банки: Обединена българска банка, Райфайзенбанк България, УниКредит Булбанк, Прокредит банк и СИБАНК.

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ - 16/11/2016

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на програмата.

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура № BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятията” - 16/11/2016

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, предложени за  отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ включени за разглеждане и оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятията ”.

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура № BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” - 15/11/2016

УО на ОПИК публикува  Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за  отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура № BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспосоост“ 2014-2020 Г. /ОПИК/ с нова Интернет страница - 31/10/2016

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/ информира всички заинтересовани лица, че от 31 октомври 2016 г. Оперативната програма е с нова интернет страница – www.opic.bg.

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура № BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” - 25/10/2016

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Допълнителен  списък на проектните предложения, предложени за  отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“, включени за разглеждане и оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”.

УО на ОПИК публикува списък на сключени договори по процедура BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“ - 25/10/2016

През месец октомври 2016 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектни предложения, подадени от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

УО на ОПИК уведомява всички кандидат-бенефициенти, че с брой 76/30.09.2016 г. на Държавен вестник е обнародвано Постановление №243/30.09.2016 г. - 17/10/2016

УО на ОПИК уведомява всички кандидат-бенефициенти, че с брой 76/30.09.2016 г. на Държавен вестник е обнародвано Постановление №243/30.09.2016 г. за приемане на Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН.

УО на ОПИК публикува допълнителен списък на сключени договори по трети краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ - 14/10/2016

През месец октомври 2016 г. беше допълнително сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектно предложение, по третия краен срок на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. - 30/09/2016

УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г.

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура № BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“ - 12/09/2016

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне № BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“

УО на ОПИК публикува указания относно предварителното изпълнение на дейности преди сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ: - 08/09/2016

С оглед възможността за стартиране на дейностите по изпълнение на подадени проектни предложения преди сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ, предвидена в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (изм. и доп. ДВ бр.43 от 07.06.2016 г.), УО на ОПИК информира всички потенциални кандидати, че от 08.07.2016 г. е в сила Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (в сила от 08.07.2016 г.).

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ - 02/09/2016

Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба, следващи от § 3 от Допълнителните разпоредби на ПМС № 162/2016 г., § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 160/2016 г., § 3 и § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 189/2016 г., и § 2, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба за администриране на нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове (приета с ПМС № 173 от 13.07.2016 г., обн., ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.), със Заповед №РД-16-863/02.09.2016 г.

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ - 01/09/2016

Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба, следващи от § 3 от Допълнителните разпоредби на ПМС № 162/2016 г., § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 160/2016 г., § 3 и § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 189/2016 г., и § 2, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба за администриране на нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове (приета с ПМС № 173 от 13.07.2016 г., обн., ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.), със Заповед №РД-16-848/31.08.2016 г.

Удължаване на срока за обществено обсъждане на документацията по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“ - 29/08/2016

Във връзка с обявената на 25.08.2016 г. за обществено обсъждане документация по процедура за подбор на BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 удължава срока за даване на предложения и коментари  до 17:30 ч. на 10.09.2016 г.

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“ - 25/08/2016

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Програмата.

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието на членовете на обединението и клъстерите като цяло.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  20 000 000 евро (39 116 600 лева).

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура чрез директно предоставяне:BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“ - 19/08/2016

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Българската агенция за инвестиции (БАИ) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент:  BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК  2014-2020.

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014–2020 г. И НА ОП „ИНИЦИАТИВА ЗА МСП” 2014-2020 г. - 16/08/2016

Във връзка с изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 10.04.2014 г. (ПМС № 79/2014 г.) за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. (обн. ДВ, бр. 34 от 15.04.2014 г., посл. изм. и доп., бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) и в изпълнение на чл. 12, ал. 3, т. 9 от ПМС № 79/2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014–2020 (ОПИК) и на Оперативна програма „Инициатива за МСП ” 2014–2020 (ОПИМСП) кани да участват в избора на представители в състава на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014- 2020 г. и ОПИМСП 2014- 2020 г. следната група юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност: Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура № BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” - 15/08/2016

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, предложени за  отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“, включени за разглеждане и оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура чрез директно предоставяне: BG16RFOP002-2.005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“ - 02/08/2016

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Комисията за защита на потребителите (КЗП) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент:  BG16RFOP002-2.005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“  по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК.

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура чрез директно предоставяне: BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк” - 01/08/2016

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК) кани София Тех Парк АД да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ:  BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк” по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“", Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“ на ОПИК.

УО на ОПИК публикува допълнителен списък на сключени договори по първи краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ - 01/08/2016

През месец юли 2016 г. беше допълнително сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектно предложение, по първия краен срок на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура чрез директно предоставяне: BG16RFOP002-2.004 „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива“ - 22/07/2016

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент:  BG16RFOP002-2.004 „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК.

 

Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 - 21/07/2016

Със Заповед № РД-16-682/21.07.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

УО на ОПИК публикува допълнителен списък на сключени договори по първи и трети краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ - 19/07/2016

През месец юли 2016 г. бяха допълнително сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения, по първия и третия крайни срокове на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура чрез директно предоставяне: BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП" - 06/07/2016

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК) кани Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ:  BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК.

Презентации от проведената през м. юни 2016 г. информационна кампания за представяне на процедури „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОПИК 2014-2020 - 04/07/2016

Във връзка с проведената информационна кампания за представяне на процедури „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, УО на ОПИК публикува презентациите, представяни по време на инфо дните.

УО на ОПИК публикува допълнителен списък на сключени договори по първи и трети краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ - 04/07/2016

През месец юни 2016 г. бяха сключени 255 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения, по първия и третия крайни срокове на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Информационен ден за представяне на процедура „Енергийна ефективност за МСП“ пред енергийни одитори - 28/06/2016

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, продължава информационната кампания за представяне на процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.

Нови 252 проекта получават над 130 млн. лева по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК 2014-2020 - 27/06/2016

На 28 юни 2016 г. /вторник/ от 14.00 часа в София Тех Парк официално ще бъдат връчени сключените допълнителни договори по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

УО НА ОПИК ПРОДЪЛЖАВА С ИНФОРМАЦИОННИТЕ ДНИ И С ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП“ - 17/06/2016

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, продължава информационната кампания за представяне на процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и за представянето на процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Кампанията ще се проведе в периода от 21 до 29  юни 2016 г.

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ - 15/06/2016

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020  кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”, Специфична цел 2.2.: Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Нови близо 176 млн. лв. тръгват към бизнеса по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ - 13/06/2016

Между 50 хил. и 1,5 млн. лв. могат да получат малки и средни предприятия за изпълнение на мерки за енергийна ефективност.

„Мое обещание беше да обърнем специално внимание на Северозападния регион и да работим приоритетно за насърчаване на икономическото му развитие. Основният ни механизъм за това е ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и неслучайно всяка информационна кампания започва оттук.“

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 - 09/06/2016

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Проведе се Второто официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 - 30/05/2016

На 20 май 2016 г., в зала „Триадица“ на Резиденция „Бояна“, се проведе Второто официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г.

УО на ОПИК публикува допълнителен списък на сключени договори по втори и трети краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ - 27/05/2016

През месец май 2016 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения, по втория и третия крайни срокове на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Европейският инвестиционен фонд стартира процедурaта за заявяване на интерес от финансови посредници, които ще получат средства от Инструментa за неограничени гаранции по инициативата за МСП - 17/05/2016

Инструментът е съ-финансиран от оперативна програма „Инициатива за МСП“ 2014-2020, Европейският съюз чрез програма Хоризонт 2020 и средства от Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд.

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" - 14/05/2016

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020  кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел  3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката” като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

УО на ОПИК публикува допълнителен списък на сключени договори по втори краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ - 12/05/2016

В края на месец април 2016 г. беше сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектно предложение по втория краен срок на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

УО на ОПИК публикува изменено приложение 3.7 Декларация по чл.53, ал.2 от ЗУСЕСИФ към глава III „Процедури за определяне на изпълнител“ - 09/05/2016

УО на ОПИК публикува изменено приложение 3.7 Декларация по чл.53, ал.2 от ЗУСЕСИФ към глава III „Процедури за определяне на изпълнител“.

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ - 21/04/2016

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Програмата.

ОЩЕ 274 ФИРМИ ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ ПО ОПИК - 21/04/2016

Успяхме да осигурим допълнителен ресурс на стойност 141 млн. лв. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на още 274 проектни предложения от резервните списъци по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 /ОПИК/. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция в Министерство на икономиката.

МИНИСТЪР БОЖИДАР ЛУКАРСКИ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“ ПО ОПИК - 19/04/2016

Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще представи взето решение за сключване на допълнителни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

УО на ОПИК публикува допълнителен списък на сключени договори по първи и трети краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ - 18/04/2016

През месец април 2016 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения, по първия и третия крайни срокове на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

УО на ОПИК публикува списък на сключени договори по трети краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ - 04/04/2016

През месец март 2016 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения, по първия, втория и третия крайни срокове на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Министър Лукарски: Новата програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ ще осигури достъпно финансиране за бизнеса - 31/03/2016

Новата оперативна програма „Инициатива за МСП“ е силен инструмент за подкрепа и насърчаване развитието на малките и средни предприемачи в страната. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на представяне на програмата пред представители на бизнеса и финансовите институции днес. По думите му програмата ще облекчи съществено предприемачите в търсенето на свеж финансов ресурс за развитие на техния бизнес.

НОВИ 53 ПРОЕКТА ПОЛУЧАВАТ НАД 28,5 МЛН. ЛВ. ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" - 31/03/2016

Нови 53 проекта получават над 28,5 млн. лв. по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бяха връчени от министъра на икономиката Божидар Лукарски и заместник-министъра Даниела Везиева на официална церемония.

МИНИСТЪР БОЖИДАР ЛУКАРСКИ ЩЕ ОТКРИЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА НОВАТА ОП „ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ - 30/03/2016

Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще открие информационна среща по повод предстоящото стартиране на новата Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ (ОПИМСП).

НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ОСИГУРЯВА 102 МЛН. ЕВРО ФИНАНСОВИ ГАРАНЦИИ ЗА БИЗНЕСА - 02/03/2016

„Новата Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ е силен инструмент за подкрепа и насърчаване развитието на малките и средни предприемачи в страната.“

МИНИСТЪР ЛУКАРСКИ ЩЕ ПОДПИШЕ ФИНАНСОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НОВАТА ОП „ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ - 01/03/2016

Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще подпише финансово споразумение с Европейската комисия (ЕК), Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за новата Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ (ОПИМСП).

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА НАГРАДИ НА „REGIOSTARS 2016“ НА ГД „РЕГИОНАЛНА И ГРАДСКА ПОЛИТИКА“ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ - 23/02/2016

На 16 февруари 2016 г. е публикувана  покана за кандидатстване за наградите „RegioStars 2016" на Главна дирекция „Регионална и градска политика" на Европейската Комисия с краен срок 15.04.2016 г. Наградите са в пет категории, както следва:

-   Интелигентен растеж: Развитие на възможности в глобалната икономика

-    Устойчив растеж: Кръгова икономика

-    Приобщаващ растеж: Интегрирано съжителство – изграждане на приобщаващи и несегрегирани общности

-   CityStar: Иновативни решения за устойчиво и градско развитие

-   Ефективно управление: Да направим промяната чрез управление по алтернативен начин

Сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения, по втория краен срок на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в - 22/02/2016

На 09.02.2016 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения, по втория краен срок на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

УО на ОПИК публикува Решение № РД-16-155/19.02.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения по Трети краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в - 19/02/2016

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Решение № РД-16-155/19.02.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения, подадени по Трети краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти с 3 крайни срока за кандидатстване с референтен номер: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”.

Министър Лукарски: Без иновации не можем да постигнем конкурентоспособна икономика - 19/02/2016

„Иновациите са ключова дума за политиката на Министерство на икономиката и на правителството, защото без тях не можем да постигнем висока добавена стойност, не можем да развием експортния потенциал на българските предприятия и те да станат конкурентоспособни на международните пазари“.  Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на откриването на информационен ден за представяне на процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), който се провежда днес в София.

Заместник-министър Любен Петров: Българските предприятия трябва да се възползват максимално от европейските фондове за иновации - 18/02/2016

 „Инвестициите в иновации са един от приоритетите на Министерство на икономиката. В момента две процедури предоставят фокусирана подкрепа на българските предприемачи. Това са процедурите за внедряване на иновации в предприятията и за разработване на иновации от стартиращи предприятия по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020 г.“ Това заяви заместник-министърът на икономиката Любен Петров на проведения информационен ден в гр. Стара Загора за представяне на новите две открити процедури по ОПИК. Пред представители на бизнеса той изрази увереността си, че увеличаването на конкурентоспособността на икономиката ще доведе до ускоряване на икономическия ръст, до създаване на нова заетост, което от своя страна ще доведе до повишаване на жизнения стандарт на хората в региона и в страната като цяло.

Презентации от проведеното на 15.02.2016 год. обучение на бенефициенти - 16/02/2016

  Във връзка с проведеното на 15.02.2016 год. обучение на бенефициенти сключили договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ(БФП) по втория краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. публикуваме презентациите.

Зам.-министър Везиева: 60 милиона евро са предвидени за проекти свързани с внедряване и разработване на иновации - 12/02/2016

60 милиона евро са предвидени за проекти по стартиращите две процедури, свързани с внедряване или разработване на иновации в предприятия, по програма "Иновации и конкурентоспособност".

ГД "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" ОРГАНИЗИРА СЪБИТИЕ ЗА ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ, ПОДПИСАНИ В РАМКИТЕ НА ВТОРИ КРАЕН СРОК НА ПРОЦЕДУРА "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП" ПО ОПИК 2014-2020 И ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ - 09/02/2016

Министърът на икономиката Божидар Лукарски официално ще връчи подписаните  договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключени в рамките на Втори краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. След церемонията по официалното връчване, в рамките на събитието ще бъде проведено и обучение за бенефициенти за изпълнение на сключените по процедурата договори.

Променена ИГРП за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК за 2016 г., одобрена в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на ОПИК и на ОП ИМСП - 09/02/2016

  Променена Индикативна годишна работна програма(ИГРП) за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) за 2016 г., одобрена в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 (ОП ИМСП), проведена в периода 27.01.2016 г. – 03.02.2016 г.

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ - 05/02/2016

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на програмата.

Стартират информационни дни по две процедури на ОПИК 2014-2020 - 04/02/2016

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи - 04/02/2016

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап "Оценка на административното съответствие и допустимостта" по Трети краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" - 25/01/2016

  Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, предложени за  отхвърляне на етап "Оценка на административното съответствие и допустимостта", включени за разглеждане и оценка в рамките на Трети краен срок по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и подадени от кандидати с код на основна икономическа дейност, попадащи в секторите на Интензивните на знание услуги.

  Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по трети краен срок по горепосочената процедура могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК, в срок до 7 работни дни от деня, следващ датата на публикуване на настоящия списък.

  Настоящият списък се публикува в съответствие с разпоредбите на чл.20, ал.4 от Постановление № 107 от 10 май 2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г.

УО публикува списък на допълнително сключени договори по първи краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" - 25/01/2016

  На 12.01.2016 г. бяха допълнително сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения, по първия краен срок на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

  Към настоящия момент за сключени общо 198 броя договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 112 984 521,64 лева / 57 768 068,62 евро.

  В изпълнение на разпоредбите на чл. 34 от ПМС №107/10.05.2014 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Допълнителен списък на операциите съгласно т.1 от Приложение XII от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.

Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. - 19/01/2016

Със Заповед № РД-16-28/15.01.2016 г. на Министъра на икономиката и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Актуализацията е извършена в резултат на настъпила промяна в нормативната уредба, а именно влизане в сила на ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (Обн. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г.).

УО на ОПИК публикува Инструкция за бенефициенти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 относно отчитането на договорите за безвъзмездна финансова помощ в ИСУН 2020 - 14/01/2016

Инструкция за бенефициенти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 относно отчитането на договорите за безвъзмездна финансова помощ в ИСУН 2020

УО на ОПИК публикува информационни материали във връзка с провежданите обучения на бенефициенти по процедура № BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” - 14/01/2016

Информационни материали във връзка с провежданите обучения на бенефициенти по процедура № BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”

УО на ОПИК публикува списък на сключени договори по първи краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ - 12/01/2016

По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения, по първия краен срок на процедурата.

МИНИСТЪР ЛУКАРСКИ: ОЧАКВАМЕ КОРЕКТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТИТЕ ПО ОПИК - 08/01/2016

 "Призовавам бизнеса да изпълнява проектите си коректно. Само така може да бъде гарантирано ефективното използване на европейските средства." Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на официална церемония, на която бяха връчени първите подписани договори по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК). По първия краен срок на първата процедура за подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия бяха одобрени 202 проекта от секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните производства. Общата безвъзмездна финансова помощ по първия краен срок е близо 116.5 млн. лв.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП" НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 - 07/01/2016

 Във връзка със стартиране изпълнението на договорите за  безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК) в Министерство на икономиката, в качеството си на Договарящ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира обучение за техническото и финансовото изпълнение на ДБФП.
 Обучението ще се проведе на 13 и 14 януари 2016 г., (сряда и четвъртък), от 10.00 часа, в зала София на Гранд Хотел София (гр. София, ул. „Гурко” № 1).
 Допуска се участието на до двама представителя на бенефициент, като е препоръчително поне едно от лицата да е ангажирано пряко с изпълнението на дейностите по сключения ДБФП.
 Всеки един бенефициент ще бъде информиран по електронна поща на коя от двете дати ще бъде поканен да вземе участие.

Обявена е Покана за подбор на Местни инициативни групи/МИГ и стратегии за Водено от общностите местно развитие при условията и реда на Наредба 22/14.12.2015 г. за 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" - 07/01/2016

  Съобщение във връзка с обявената Покана  за подбор на Местни инициативни групи (МИГ) и стратегии за Водено от общностите местно развитие при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр.100 от 18 декември 2015 г.).

Министър Лукарски ще връчи сключени договори по първата процедура на ОП "Иновации и конкурентоспособност" - 06/01/2016

Министърът на икономиката Божидар Лукарски официално ще връчи подписаните по първия краен срок договори по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

От общо 844 проекти предложения, подадени в първия краен срок по процедурата от предприятия с икономическа дейност в секторите на ниско-технологичните и средно ниско-технологичните производства, са одобрени 202 проекта. Договорите за близо 30 от тях, които са получили най-висока оценка, бяха връчени на 5 януари от министър-председателя Бойко Борисов, заместник-министър председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев и министър Лукарски.

Церемонията по връчването на останалите договори ще се проведе на 7 януари 2016 г. /четвъртък/, от 11.00 часа, в зала „София“ на Гранд хотел София.

На събитието министър Лукарски, зам.-министър Даниела Везиева и главният директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Ивелина Пенева ще представят и втората обявена по ОПИК процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, чийто бюджет е 50 млн. евро.  

Министър Лукарски връчи първите договори по ОП "Иновации и конкурентоспособност" - 05/01/2016

„Договорите, които връчваме днес са израз на поетия ангажимент от правителството за подкрепа на българския бизнес. Те ще осигурят финансов ресурс за над 200 малки и средни предприятия, който ще помогне на фирмите да подновят техническия си капацитет и да осигурят заетост“. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски, който днес заедно с министър-председателя Бойко Борисов и вицепремиера Томислав Дончев връчиха първите подписани договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Министър Лукарски отбеляза, че интереса към първата процедура е бил изключително голям. В рамките на първия краен срок са подадени 844 проектни предложения с икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните производства. От тях одобрени за финансиране са 202 проекта на стойност 116,4 млн. лева в рамките на бюджета на процедурата. Още близо 500 проекта отговарят на финансовите и технически критерии и за тях ще се търси възможност за допълнително финансиране. С тези европейски средства фирмите ще могат да закупят машини и оборудване, да разширят дейността си, да увеличат производство и да осигурят нови работни места, каза министър Лукарски.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия - 23/12/2015

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

УО на ОПИК публикува Решение РД-16-1139/23.12.2015 за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения по Втори краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001"Подобряване на производствения капацитет в МСП" - 23/12/2015

Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 публикува Решение № РД-16-1139/23.12.2015 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения, подадени в Втори краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти с 3 крайни срока за кандидатстване с референтен номер: BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП ", по Приоритетна ос 2: "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж на МСП" на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране" и Приложение № 2 "Списък с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране"

Обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ - 12/12/2015

 Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма.

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

ВАЖНО: Изменени образци на документи по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. - 12/12/2015

Уважаеми бенефициенти, със Заповед РД-16-1089/11.12.2015 са изменени Приложение И (образец на договор за безвъзмездна финансова помощ), Приложение Л (образец на искане за плащане) и Приложение М (образец на финансова/банкова гаранция за авансово плащане) към Насоките за кандидатстване по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

"ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ" ЕАД стартира кампания по набиране и подбор на персонал - 07/12/2015

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД е новоучредено дружество с основна дейност - управление на финансовите инструменти по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Eвропейския фонд за морско дело и рибарство в България през програмен период 2014-2020 г.

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по Втори краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ - 30/11/2015

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, предложени за  отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“, включени за разглеждане и оценка в рамките на Втори краен срок по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Първите 202 договора по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ще бъдат сключени до Коледа - 30/11/2015

Първите 202 договора за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 ще бъдат сключени до Коледа. Това обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция, на която бяха представени резултатите от оценката на проектните предложения, постъпили в рамките на първия краен срок на процедурата „Подобряване на производствения капацитет в Малките и средни предприятия“ по ОПИК. Министър Лукарски подчерта, че процедурата е преминала при огромен интерес, изключително прозрачно и при ясни критерии.

УО на ОПИК публикува Решение № РД-16-1035/26.11.2015 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения по Първи краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в - 30/11/2015

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Решение № РД-16-1035/26.11.2015 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения, подадени в Първи краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти с 3 крайни срока за кандидатстване с референтен номер: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”

Проведе се Първото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 - 26/11/2015

На 26 ноември 2015 г., в Гранитна зала на Министерския съвет, се проведе Първото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по Първия краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет - 04/11/2015

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за  отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“, включени за разглеждане и оценка в рамките на Първия краен срок по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и подадени от кандидати с код на основна икономическа дейност, попадащи в секторите на Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства.

Обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" - 02/11/2015

  УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

  Целта на процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  50 000 000 евро (97 791 500 лв.). Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 100 000 лв., а  максималният размер варира в зависимост от категорията предприятие: за микро, малки и средни предприятия е 1 000 000 лв., а за големи 1 500 000 лв.

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по Първия краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет - 30/10/2015

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за  отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“, включени за разглеждане и оценка в рамките на Първия краен срок по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и подадени от кандидати с код на основна икономическа дейност, попадащи в секторите на Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства.

Европейската комисия одобри новата оперативна програма „Инициатива за МСП” 2014-2020 - 15/10/2015

На 12 октомври 2015 г. Европейската комисия одобри Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОП ИМСП). Тя е разработена в съответствие с прилагането на Инициативата за МСП в Европа. България е третата държава в ЕС, която ще осигури ресурс за МСП чрез инструмента. До момента той се прилага в Испания и Малта.

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап "Оценка на административното съответствие и допустимостта" по Първия краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" - 12/10/2015

  Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, предложени за  отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“, включени за разглеждане и оценка в рамките на Първия краен срок по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и подадени от кандидати с код на основна икономическа дейност, попадащи в секторите на Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства.

Обществено обсъждане на Индикативна годишна работна програма за 2016 г. по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 - 15/09/2015

На основание чл. 7, ал. 3 от ПМС № 107/2014 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2016 г.

844 проектни предложения по първата сесия на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"2014-2020 - 12/08/2015

  По първата сесия по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, общият брой на проектните предложения е  844, подадени  от предприятия с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства, сред които са производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло, производство на дървен материал и изделия от дървен материал, производство на мебели, производство на хартия и картон и изделия от хартия и картон, производство на метали и метални изделия, печатна дейност, производство на изделия от каучук и пластмаси, производство на хранителни продукти и напитки, и др.

Проект на Оперативна програма "Инициатива за МСП" 2014-2020 (ОП ИМСП) е официално изпратен на Европейската комисия - 03/08/2015

  Проектът на Оперативна програма "Инициатива за МСП" 2014-2020 (ОП ИМСП), приет от тематичната работна група на нейно заседание на 01.07.2015 г. и одобрен от Министерския съвет като основа за водене на преговори беше изпратен по официален път на Европейската комисия на 31.07.2015.

Приключи първият краен срок за набиране на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" - 16/07/2015

  На 08 юли 2015г. приключи първият краен срок за набиране на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК).

Постъпилите проектни предложения са над 800 на брой.

Проведе се първото заседание на тематичната работна група за разработване на новата ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. - 02/07/2015

  На 1 юли 2015 г. в  гр. София, се проведе първото  заседание на тематичната работна група за разработване на нова Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. (ОП ИМСП). Заседанието бе председателствано от г-жа Ивелина Пенева, и.д. Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката и Председател на Тематичната работна група. 

Управляващият орган на ОПИК уведомява всички потенциални кандидати по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения кпацитет в МСП", че в съответствие с чл. 14, ал. 1 от ПМС № 107/2014 въпроси, постъпили в периода 18.06.2015 – 08.07.2015 г., - 25/06/2015
Управляващият орган на ОПИК уведомява всички потенциални кандидати по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения кпацитет в МСП", че в съответствие с чл. 14, ал. 1 от ПМС № 107/2014 въпроси, постъпили в периода 18.06.2015 – 08.07.2015 г., няма да бъдат регистрирани. В случай, че желаете да получите разяснение във връзка с Насоките за кандидатстване, можете да го направите след 08.07.2015 г., когато сесията за въпроси и отговори ще бъде подновена. 
Министерство на образованието и науката и Министерството на икономиката организират информационни дни - 23/06/2015
  Министерство на образованието и науката и Министерството на икономиката организират информационни дни по региони, по време на които се представят новите възможности за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и приоритетна ос 1 „Технологично развитие  и иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ през програмния период 2014-2020 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ - 28/05/2015

 

Със Заповед № РД-16-435/ 28.05.2015г. на Министъра на икономиката и Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ 2007-2013 г. е одобрено актуализирано Оперативно ръководство за изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк“, версия 2 и приложенията към него.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ 2014-2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ - 26/05/2015

 

На 28 май 2015 г., от 11:00 ч. до 20:00 ч.,  в Градската градина на София (на мястото на бившия Мавзолей) ще се проведе изложение под надслов „Една посока, много възможности“. Събитието ще събере на едно място експерти от всички програми за периода 2014-2020 г., които ще предоставят информация и материали за актуални процедури за кандидатстване с проектни предложения, както и обща информация за програмите. Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 ще представи добри практики по вече реализирани проекти. В инициативата ще се включи и Европейският комисар по регионалната политика Корина Крецу, която в 18.00 часа ще посети щандовете на програмите.

ВТОРИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТВАРЯНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК 2014-2020 - 22/05/2015

В СОФИЯ ЩE СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТВАРЯНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК 2014-2020 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“

На 27 май 2015 г., в гр.София, ще се проведе втори информационен ден по повод отварянето на първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по одобрената Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

СТАРТИРА КОНКУРС НА ТЕМА „НАПРАВИ СЕЛФИ С ЕВРОПРОЕКТ“ - 22/05/2015

Отличените участници ще спечелят пътуване до Брюксел или таблет

 От 20 май 2015 г., до 27 май 2015 г., включително се провежда фотоконкурс за най-добра снимка с проект, финансиран с европейски средства. Надпреварата ще се състои чрез профила eufunds в социалната мрежа Фейсбук. От участниците се очаква да публикуват свое селфи с проект в Р. България, финансиран с европейски средства. Към снимката трябва да бъде добавен кратък текст, описващ заснетия проект. Класирането става на база най-голям брой получени харесвания на дадена снимка.

Процес на интелигентна специализация - 21/05/2015

На 26 май 2015 г. /вторник/ от 14.00 часа в Централно управление на БАН, гр. София ще се проведе тематична дискусионна среща в област "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии" на ИСИС.

 

Канят се за участие всички заинтересовани представители на академичните среди, бизнеса и предприемачеството, неправителствени организации и административни звена с компетентности по темата.

Изменено Приложение Б (Бизнес план) към Насоките за кандидатстване - 20/05/2015

ВАЖНО: Изменено Приложение Б (Бизнес план) към Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Поради допусната техническа грешка, със Заповед № РД-16-412/19.05.2015 г. е изменено Приложение Б (Бизнес план) към Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Консолидиран вариант на пакета документи по процедурата е публикуван на интернет страницата на Управляващия орган http://www.opcompetitiveness.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове на следния интернет адрес: http://eufunds.bg.

Ръководство за изпълнение на ДБФП по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 - 20/05/2015

Със Заповед № РД-16-411/19.05.2015 г. на Министъра на икономиката и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е одобрено Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТВАРЯНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК 2014-2020 - 20/05/2015

В СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТВАРЯНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК 2014-2020 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“

 На 21 май 2015 г., в гр.София, ще се проведе последният от поредицата информационни дни по повод отварянето на първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по одобрената Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

ПРОМЯНА НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ДЕН В ГР. СОФИЯ - 14/05/2015

Във връзка с информационните дни за представяне на възможностите за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“., Управляващият орган уведомява всички заинтересовани страни, че информационният ден в гр. София ще се проведе на 21 май 2015 г. вместо на предварително обявената дата 19 май.

Министър Лукарски даде старт на информационната кампания за първата процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ - 11/05/2015

Министърът на икономиката Божидар Лукарски даде старт на информационната кампания за първата отворена за кандидатстване процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 днес в гр. Враца.

„Започвам кампанията от Враца, за да спазя ангажимента си да подпомогна икономиката на Северозападна България. Неслучайно по първата процедура има допълнително 5 точки специално за проектите, които са от този регион“, посочи министър Лукарски. „С много борба успяхме да извоюваме това от Европейската комисия, за да могат хората тук да усетят наистина подкрепа от европейското финансиране. Надяваме се проектите от тук да бъдат конкурентноспособни и наистина иновативни и да отговарят на изискванията“, добави той.

МИНИСТЪР ЛУКАРСКИ ЩЕ СЕ СРЕЩНЕ С БИЗНЕСА В ГР. ВРАЦА ЗА ОТВАРЯНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“ - 08/05/2015

На 11 май 2015 г., в гр. Враца, министърът на икономиката Божидар Лукарски ще се срещне с бизнеса по повод отварянето на първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по одобрената Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Съобщение

ОТВОРЕНА Е ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОДОБРЕНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 - 07/05/2015

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

 

Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ съвместно с дирекция „Системи за управление на средствата от ЕС“ в Администрацията на Министерски съвет стартира тестване на системата ИСУН 2020 - 30/04/2015

Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ съвместно с дирекция „Системи за управление на средствата от ЕС“ в Администрацията на Министерски съвет стартира тестване на системата ИСУН 2020 за попълване на формулярите за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

 

Във връзка с предстоящото официално обявяване на процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Приоритетна ос 2 на ОПИК и множеството постъпили коментари относно електронното подаване на проектни предложения, Управляващият орган стартира тестване на системата ИСУН 2020 за попълване на формуляра за кандидатстване. Приканваме всички кандидати да се запознаят с тестовата версия на примерна процедура за кандидатстване на адрес: https://testeumis2020.government.bg/

 

Моля изпращайте вашите коментари по техническите функционалности на системата на следния и-мейл адрес support2020@government.bg.

 

Въпроси, които не се отнасят до техническите функционалности на ИСУН 2020, няма да бъдат разглеждани.

МИНИСТЪР ЛУКАРСКИ ПРЕДСТАВИ НОВАТА ПРОГРАМА „ИНOВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 - 16/04/2015

Един от основните приоритети на Министерство на икономиката е насърчаването на малките и средните предприятия, повишаване на тяхната  конкурентноспособност и включването им в регионалните и глобални вериги на добавена стойност. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на конференция в рамките на визатата на заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа и инвестициите Юрки Катайнен, който е в София за представяне на инвестиционния план на ЕК в София. Министър Лукарски представи мерките за насърчаване на малките и средни предприятия в България и възможностите, които предоставя Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.

Министър Лукарски ще представи възможностите за насърчаване на малките и средни предприятия на форум със зам.-председателя на ЕК Юрки Катайнен - 15/04/2015

Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще представи мерките за насърчаване на малките и средни предприятия (МСП) в България и възможностите, които предоставя Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014 – 2020 като основен механизъм за изпълнение на очертаните цели на конференция, организирана съвместно от Представителството на ЕК в България и Министерство на икономиката.

Обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на производствения капацитет в МСП - 02/04/2015

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрената Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.


Целта на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) с цел подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  150 000 000 евро. Минималният и максималният размер на проектите по процедурата в зависимост от категорията предприятие са както следва: за микро предприятия между  100 000 и 500 000 лв., за малки между 200 000 и 750 000 лв., а за средни между 300 000 и 1 000 000 лв.

 

 Забележка: Методологическите насоки за индикаторите по процедурата (Приложение Х) и Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване (Приложение А1) ще бъдат публикувани при официалното обявяване на процедурата.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020 - 16/03/2015

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Основната цел на Програмата е постигане на динамична и конкурентоспособна икономика чрез развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

 

Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 1,39 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е близо 1,18 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на 209 млн. евро (15% от бюджета).

СЪОБЩЕНИЕ - 19/12/2014

Уважаеми бенефициенти, информираме ви за влязло в сила Решение на Министерски Съвет № 788 от 28 ноември 2014 г.за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори.

СЪОБЩЕНИЕ - 13/12/2014

Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 след отразяване на официалните коментари на ЕК от 05.12.2014 г. е изпратен отново за разглеждане от Комисията. 

Проведе се Първото (предварително) заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 - 10/12/2014

На 10 декември 2014 г., в София Хотел Балкан, гр. София, се проведе Първото (предварително) заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК). Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Филип Кирев, началник на политическия кабинет на министъра на икономиката и заместник председател на Комитета за наблюдение.

Проведе се Петнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 - 21/11/2014

Проведе се Петнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

На 21 ноември 2014 г., в хотел РИУ Правец Ризорт, гр. Правец, се проведе Петнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ). В заседанието взеха участие и представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия .

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Филип Кирев, началник на политическия кабинет на министъра на икономиката и заместник председател на Комитета за наблюдение.

Проектът на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 бе изпратен на Европейската комисия - 18/11/2014

Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) след съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) и одобрение от Министерския съвет беше изпратен по официален път на службите на  Европейската комисия чрез системата SFC 2014 на 17.11.2014 г. Пълният текст на проекта на ОПИК 2014-2020 можете да изтеглите oттук.

СЪОБЩЕНИЕ - 17/11/2014

Публикуван е Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 към 17.11.2014 г., предложен за съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) и одобрение от страна на Министерски съвет. Пълният текст на проекта на ОПИК 2014-2020 можете да изтеглите оттук.

Набиране на проектни предложения в рамките на Инструмента за МСП по програма „Хоризонт 2020“ - 30/10/2014

Като част от програма „Хоризонт 2020“, чрез Инструмента за МСП, Европейската комисия набира проектни предложения в областта на иновациите. Подкрепата, в размер на до 2,5 милиона евро, бизнес-подкрепа и менторство, е насочена към високо иновативни и с висок темп на растеж МСП, които имат амбиции да се развиват в световен мащаб. 

Подкрепата обхваща три етапа, с цел превръщането на иновативните идеи в конкретни и иновативни решения с европейско и глобално въздействие.  Трите фази на подкрепа са:

Фаза 1. Концепция и оценка на приложимостта (6 месеца)- Европейският съюз (ЕС) ще осигури до 50 000 евро финансиране като се извърши проверка на жизнеспособността на предложената иновация или концепция.

Фаза 2. Демонстрация, пускане на пазара, изследвания и развитие - Концепция за пазарно развитие (1-2 години). ЕС  ще допринесе с финансиране между 0.5 милион и 2.5 милиона евро.

Фаза 3. Комерсиализация - Подготовка за навлизане на пазара. В тази фаза МСП ще получат широка подкрепа, обучение, наставничество и улесняване на достъпа до рисково финансиране. В тази фаза на изпълнение ЕС няма да предостави допълнително пряко финансиране.

Обществено обсъждане на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 - 15/09/2014

На основание чл. 7, ал. 3 от ПМС № 107/2014 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2015 г.

ВАЖНО за бенефициенти, изпълняващи договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-1.1.07 "Внедряване на иновации в предприятията" - 28/08/2014

  Уважаеми бенефициенти, с Решение № РД-16-1164/28.08.2014 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРКБИ и с цел уеднаквяване на подхода при одобрение на подаваните финални отчети е внесено изменение в разпоредбите на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ, касаещи окончателното плащане и необходимостта от представяне на доклад за външен одит.

СЪОБЩЕНИЕ - 28/08/2014

Важно за бенефициенти, изпълняващи договори за безвъзмездна финансова помощ с предвидени разходи за възнаграждения по процедури:

2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”;

BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия";

BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”;

BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер".

BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк”;

BG161PO003-2.2.01 "Подкрепа за създаване и развитие на бизнес-инкубатори";

BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България";

BG161PO003-2.4.02 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България";

 

Уважаеми бенефициенти, с цел уеднаквяване на подхода при одобрение на отчетените разходи за възнаграждения по проекта, Управляващият орган е изготвил образци, които бенефициентите следва да попълват и представят на хартиен и електронен носител при отчитане на разходи за възнаграждения в предстоящи междинни и финални отчети.

 

Телефон за указания и справки за попълване на образците: 02/ 8075 347 и 02/ 8075 319

СЪОБЩЕНИЕ - 27/08/2014

ВАЖНО!!! Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 публикува Актуализирани указания за прилагането на чл. 9, ал. 2 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 на МС от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд...

СЪОБЩЕНИЕ - 22/08/2014

Информация за изпълнението и отчитането на договорите по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика"

 

Във връзка с установяване на зачестили случаи на несъответствие между планирани и изпълнени дейности, НАПОМНЯМЕ, че бенефициентите следва да изпълняват договорите с избраните изпълнители, съгласно условията, записани в тях, както и в съответствие с описаното в договора за безвъзмездна финансова помощ.

СЪОБЩЕНИЕ - 12/08/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-1093/12.08.2014 г. за одобрение на деветнадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 11/08/2014

Вицепремиерът по управление на средствата от ЕС Илияна Цанова представи основните параметри на стратегическия документ

 Одобряването на Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 г. е силен сигнал за ангажимента на Европа към България. Този документ връща реформите в дневният ред на България“, заяви на пресконференция в Министерския съвет заместник министър-председателят по управлението на европейските средства Илияна Цанова.

СЪОБЩЕНИЕ - 04/08/2014

На основание заповед № РД-16-1073/01.08.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП „Конкурентоспособност“, е публикувано Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране“ по Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятията”.

СЪОБЩЕНИЕ - 31/07/2014

Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ уведомява допуснатите кандидати-юридически лица с нестопанска цел, отговарящи на установените изисквания за участие в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020, като наблюдатели с право на съвещателен глас (виж пълния текст)

СЪОБЩЕНИЕ - 07/07/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

СЪОБЩЕНИЕ - 03/07/2014

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ, КОИТО ДА УЧАСТВАТ КАТО НАБЛЮДАТЕЛИ С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС В ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 -2020 Г.

Министерството на икономиката и енергетиката на основание чл.3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г., отправя покана за участие в избора на представители в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. на следните групи юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферите на:

СЪОБЩЕНИЕ - 03/07/2014

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика “

СЪОБЩЕНИЕ - 27/06/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-878/26.06.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на осемнадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. и Приложение № 1  „Списък на резервните проектни предложения“.

СЪОБЩЕНИЕ - 26/06/2014

 Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“.

СЪОБЩЕНИЕ - 23/06/2014

Решение за прекратяване на процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ 

 

С Решение № РД-16-860/23.06.2014 г. на Ръководителя на Управляващия и Договарящия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. е прекратена процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ (обявена с  Решение № РД-16-1462/22.10.2013 г. на Ръководителя на ДО, изменено и допълнено с Решение № РД-16-646/14.05.2014 г.). С Решението се отменя и Решение № РД-16-694/23.05.2014 г., с което Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" одобри доклада на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. и Приложение № 1 - Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, и Приложение № 2 - Списък с резервни проектни предложения, преминали успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране.

СЪОБЩЕНИЕ - 20/06/2014

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

  1. В изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., Министерството на икономиката и енергетиката кани да участват в избора на представители в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферите на:
СЪОБЩЕНИЕ - 18/06/2014

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика “

СЪОБЩЕНИЕ - 18/06/2014

Във връзка със срока на прилагане на регламент №800/2008, което позволява провеждане на процедура по договаряне и съответно сключване на договори до 30 юни 2014 г., Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-832/17.06.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на седемнадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”,

СЪОБЩЕНИЕ - 13/06/2014

Проведе се Четиринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

 

На 12 юни 2014 г., в хотел „Риу Правец Ризорт“, гр. Правец, се проведе Четиринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ). В заседанието взеха участие и представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия и на Европейския инвестиционен фонд.

СЪОБЩЕНИЕ - 09/06/2014

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-794/09.06.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на шестнадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране" иПриложение № 2 „Списък на резервните проектни предложения“.

 

СЪОБЩЕНИЕ - 06/06/2014

С Решение РД-16-752/02.06.2014 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРКБИ е предоставена възможност на бенефициентите по договори за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“ и Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ за удължаване с до 12 месеца на срока за изпълнение на дейностите по проекта.

ВАЖНО:

ПРОЕКТЪТ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 БЕШЕ ИЗПРАТЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ - 02/06/2014

 

Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), отразяващ получените становища и предложения на заинтересованите страни след третото заседание на тематичната работна група (24.04.2014г.) и одобрен от Министерския съвет като основа за водене на преговори беше изпратен по официален път на Европейската комисия.

СЪОБЩЕНИЕ - 02/06/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Списък на сключени договори по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ - 31/05/2014

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

 

За повече информация

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - 30/05/2014

 

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ и приложения към тях


Със Заповед № РД-16-729/30.05.2014 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. са направени изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ и приложенията към тях.

ВАЖНО: Прието е постановление на Министерски съвет № 118/20.05.2014г., което отменя постановление на Министерски съвет № 69/11.03.2013г. - 27/05/2014

 

На 20.05.2014 г. е прието Постановление на Министерски съвет № 118 за  условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм  обн., ДВ, бр. 44 от 27.05.2014г., в сила от 27.05.2014г.

СЪОБЩЕНИЕ - 23/05/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикува:

 

Решение № РД-16-694/23.05.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“

СЪОБЩЕНИЕ - 16/05/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 Решение № РД-16-649/15.05.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на петнадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за канндидатстване:  BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”

СЪОБЩЕНИЕ - 15/05/2014

С Решение РД-16-646/14.05.2014 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРКБИ е изменен чл.8 от Общите условия към сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по всички процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в процес на изпълнение и договорите, които предстои да бъдат сключени по ОПРКБИ.

СЪОБЩЕНИЕ - 10/05/2014

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика “

СЪОБЩЕНИЕ - 25/04/2014

Проведе се третото заседание на тематичната работна група за разработване на новата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ - 08/04/2014

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-466/08.04.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на четиринадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".

СЪОБЩЕНИЕ - 03/04/2014

 

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика “


Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 публикува - 02/04/2014

 

Решение № РД-16-434/02.04.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП „Конкурентоспособност“ за одобрение на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка на подадените проектни предложения по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране“, по Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятията“, Област на въздействие 3.2. „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране“, по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013  и Приложение № 1 „Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране“.

 

СЪОБЩЕНИЕ - 01/04/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува:

Актуализиран Списък на сключените договори по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 

НОВИНА - 31/03/2014

Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

СЪОБЩЕНИЕ - 28/03/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика"

СЪОБЩЕНИЕ - 27/03/2014

Публикуван е Втори допълнителен списък на проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

СЪОБЩЕНИЕ - 19/03/2014

Публикуван е Допълнителен списък на проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

СЪОБЩЕНИЕ - 19/03/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007–2013 публикува Списък на сключени договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”,

СЪОБЩЕНИЕ - 14/03/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-346/14.03.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на тринадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:

СЪОБЩЕНИЕ - 07/03/2014

С Решение РД-16-250/26.02.2014 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРКБИ е отменена разпоредбата в сключените договори за безвъзмездна финансова помощ в процес на изпълнение, изискваща събиране на не по-малко от 3 (три) оферти, съдържащи техническо и финансово предложение с оглед спазване принципите на добро финансово управление. На основание споменатото решение се публикуват указания за новия ред, който следва да бъде спазван от бенефициентите/кандидатите за безвъзмездна финансова помощ за всички случаи, попадащи в приложното поле на чл.9, ал.2 от ПМС 69/2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ - 07/03/2014

Със Заповед № РД-16-267/28.02.2014 г. на Главния директор на ГД ЕФК към МИЕ и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 е извършено изменение в Глава III „Процедури за избор на изпълнител“ от Оперативните ръководства за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

СЪОБЩЕНИЕ - 06/03/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикуваАктуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ - 04/03/2014

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика “

СЪОБЩЕНИЕ - 27/02/2014

Във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по всички процедури, които имат допустими дейности и разходи за извършване на строително-монтажни работи за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и/или производствени помещения и пряко свързани с инсталирането на закупеното по проекта оборудване, извършени от външен изпълнител, Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 (ОПРКБИ) Ви уведомява, че е публикувано Решение на Ръководителя на Управляващия орган (Решение № РД-16-254/27.02.2014 г.) за допустима промяна на Приложение Б (Бюджет) към договорите за безвъзмездна финансова помощ чрез сключване на допълнителни споразумения след подаване на искане за изменение от страна на бенефициентите и следните изискуеми документи:

  • Документ удостоверяващ правото на ползване върху съответния недвижим имот (нотариален акт, договор за наем и други);
  • Разрешение за строеж (когато е приложимо) и/или с вписана забележка от главния архитект на общината, на чиято територия се намира обекта, ако изменението е след изготвен инвестиционен проект, финансиран от ОПРКБИ;
  • Заверен инвестиционен проект и/или Изменение на инвестиционните проекти, със заверка на проектанта по съответната част, предмет на изменението(когато е приложимо);
  • Архитектурно заснемане и/или конструктивно становище от инженер конструктор, когато не се изисква разрешение за строеж и инвестиционен проект съгласно ЗУТ;
  • Удостоверение, издадено от съответна Общинска администрация в случай, когато в проекта са предвидени видове СМР, за които не се изисква Разрешение на строеж (когато е приложимо);
  • Актуална количествена сметка;
  • Заменителна таблица за промяна на СМР по образец;
  • Две индикативни оферти, с оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи за инвестиции.
СЪОБЩЕНИЕ - 19/02/2014

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува:

 

Актуализиран Списък на сключените договори по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”

 

СЪОБЩЕНИЕ - 17/02/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2007-2013 - 18/02/2014

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да участват в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение  на Оперативна програма „Конкурентоспособност”.

СЪОБЩЕНИЕ - 11/02/2014

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-167/11.02.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на дванадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".

 

СЪОБЩЕНИЕ - 05/02/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

СЪОБЩЕНИЕ - 31/01/2014

ОП „Конкурентоспособност“ предоставя 10 млн. лева за наддоговаряне по процедура „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” - 31/01/2014

 

С Решение № РД-16-119/31.01.2014 г. на Ръководителя на Управляващия  орган на ОП „Конкурентоспособност“ общият бюджет на процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” се увеличава с 10 000 000  лева.

СЪОБЩЕНИЕ - 31/01/2014

НОВИНА

Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

Управляващият орган на ОПРКБИ удължава крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган до 31.03.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ - 22/01/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува:

Списък на сключените договори по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”.

СЪОБЩЕНИЕ - 13/01/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество,

СЪОБЩЕНИЕ - 10/01/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-20/10.01.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на единадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”,

ГОДИШНИ НАГРАДИ "КОНКУРЕНТНА БЪЛГАРИЯ" - 21/12/2013

 Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката и енергетиката връчи годишните награди „Конкурентна България“ 2013 за най-успешен проект по ОП „Конкурентоспособност“. Церемонията по награждаването се състоя на 20.12.2013 г. в Зала 3 на Националния дворец на културата. Номинираните бенефициенти получиха плакети и грамоти за успешно изпълнени проекти. Наградите връчиха г-жа Ели Милушева, ръководител на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“, г-н Юнал Тасим, заместник министър на икономиката и енергетиката, г-н Красин Димитров, заместник министър на икономиката и енергетиката, г-н Иван Айолов, заместник министър на икономиката и енергетиката, г-жа Антония Доросиева, началник отдел ‚Финансово управление“ и г-н Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и енергетиката.  

СЪОБЩЕНИЕ - 20/12/2013

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

СЪОБЩЕНИЕ - 16/12/2013

 

Със Заповед № РД-16-1776/14.12.2013 г. на Главния директор на ГД „ЕФК“ и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 е извършено изменение в Глава III „Процедури за избор на изпълнител“ от Оперативните ръководства за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Изменението се състои в прецизиране на примерните изисквания за икономическо и финансово състояние и технически възможности на кандидатите.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЩЕ ОТЛИЧИ НАЙ-УСПЕШНИТЕ ПРОЕКТИ ПО ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ЗА 2013 - 11/12/2013

Министерство на икономиката и енергетиката ще представи на 20 декември 2013 г. от 19.00 ч. в зала 3 на НДК напредъка в изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 в рамките на Голямо информационно събитие. На официална церемония ще бъдат връчени годишните награди „Конкурентна България“ за най-успешен проект по оперативната програма за 2013 г.

ОП „Конкурентоспособност“ предоставя допълнително 55 млн. лева за големи предприятия по процедурата за внедряване на иновации в предприятията - 10/12/2013

С Решение РД-16-1749/09.12.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ общият бюджет на процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” се увеличава с 54 903 858.16 лева безвъзмездна финансова помощ за категорията „големи предприятия“.

ОП „Конкурентоспособност“ предоставя над 88 млн. лева за наддоговаряне по процедурата за внедряване на иновации в предприятията - 05/12/2013

 

С Решение РД-16-1715/05.12.2013 г. на Ръководителя на Управляващия  орган на ОП „Конкурентоспособност“ общият бюджет на процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” се увеличава с 88 232 409.65 лева.

СЪОБЩЕНИЕ - 05/12/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-1708/04.12.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на десети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване

СЪОБЩЕНИЕ - 04/12/2013

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика “.

СЪОБЩЕНИЕ - 03/12/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува: 

 

Решение № РД-16-1705/03.12.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за одобрение на доклад на Оценителна комисия от проведена оценка по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“

СЪОБЩЕНИЕ - 03/12/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007–2013 публикува Актуализиран списък на сключени договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007–2013.

Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” - 28/11/2013

Във връзка с Решение № 698 на Министерски съвет от 14 ноември  2013 г. за изменение и допълнение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г. (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г., посл. изм., бр. 100 от 2013 г.) и произтичаща от него необходимост от промяна на срока за получаване на проектни предложения по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, със Заповед № РД-16-1665/28.11.2013 на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 е изменена документацията по процедурата.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 27 декември 2013 г.


Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване и приложения към тях е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган – www.opcompetitiveness.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България – www.eufunds.bg.

Проведе се Тринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 - 22/11/2013

 

На 21 ноември 2013 г., в хотел „Самоков“, к.к. Боровец, се проведе Тринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ). В заседанието взеха участие и представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия, на Европейския инвестиционен фонд и на Световна банка.

ЗАВЪРШИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ” - 20/11/2013

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 27 декември 2013 г.

 

Последният информационен ден от кампанията на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката и енергетиката за представяне на условията за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”  се състоя в гр. Враца. Информационната кампания се проведе в периода 11 – 18 ноември 2013 г. в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна и Враца. Над 600 представители на бизнеса посетиха информационните дни.

 

ГД „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРА „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ В ГР. ВАРНА - 14/11/2013

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГРАНТА ЗАВЪРШВА С ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В ГР. ВРАЦА НА 18.11.2013

 

Над 80 представители на малкия и средния бизнес във Варна присъстваха на представянето на процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Експерти от Главна дирекция „Европейски  фондове за конкурентосопобност“ към Министерство на икономиката и енергетиката представиха акценти от Насоките за кандидатстване, етапите и начина на оценяване на проектните предложения по процедурата, бюджета на проекта, техническото изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ.

 

ПРОЦЕДУРА „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА В ГР. БУРГАС - 13/11/2013

 

 

КАМПАНИЯТА ПРОДЪЛЖАВА С ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В ГР. ВАРНА на 14.11.2013

 

Експерти от ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“представиха в град Бургас последната процедура за програмен период 2007-2013 по ОП „Конкурентоспособност“ - „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Участниците в информациония ден дискутираха въпроси, свързани с подготовката на проектни предложения.

СЪОБЩЕНИЕ - 13/11/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-1584/13.11.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на девети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”,

Министерство на икономиката и енергетиката ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРА „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ В ПЛОВДИВ - 13/11/2013

 

СЛЕДВАЩИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН Е В ГР. БУРГАС НА 13.11.2013

 

При голям интерес от страна на малкия и средния бизнес премина информационният ден в гр. Пловдив, на който експерти от ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ представиха процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.

Общият размер на финансирането по схемата е 97 791 500 лева.

ПЪРВИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ” СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ - 11/11/2013

 

Следващият информационен ден е в гр. Пловдив на 12.11.2013 г. 

 

Информационната кампания за представяне на процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” започна с информационен ден в град София, в който взеха участие над 300 представители на бизнеса. Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Юнал Тасим заяви при откриването на събитието, че обявената процедура е част от пакета мерки, които Министерството на икономиката и енергетиката предприе за преодоляване на риска от автоматична загуба на средства по ОП "Конкурентоспособност“. В резултат от ускорените процеси по извършване на плащания, беше преодолян рискът от загуба на средства за 2013 г., който в началото на мандата се изчисляваше на 50 млн. евро, добави още заместник-министър Тасим.

Като една от причините за огромния интерес към тази процедура зам.-министърът на икономиката и енергетиката определи това, че тя е последната възможност за кандидатстване по ОП "Конкурентоспособност" за този програмен период. "Но ви уверявам, че следващата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ще има много по-добри възможности за финансиране на българския бизнес“, заяви зам.-министър Тасим.

Експертите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ представиха условията по процедурата, допустимите кандидати и дейности, както и изискванията при подготовката на проектно предложение.

 

СЪОБЩЕНИЕ - 08/11/2013

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ - 05/11/2013

Одобрение за удължаване на срока за приключване на оценката по процедура  BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“.

С оглед постъпилите над 700 проектни предложения по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“, на основание чл. 24, ал.3 от ПМС № 121/ 2007 г., по мотивирано предложение на ръководителя на управляващия орган, е получено одобрение от заместник министър-председателя и министър на правосъдието, срокът за оценка на проектните предложения да бъде удължен с нормативно допустимите 30 (тридесет) дни.

Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ: BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране” - 04/11/2013

Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ: BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране” по Приоритетна ос 3  “Финансови ресурси за развитие на предприятията”, Област на въздействие 3.2. „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране“ 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Индикативният бюджет по тази процедура е: 1 564 664 лева.

42-годишният възпитаник на Националната художествена академия Тахсин Тасим спечели конкурса за лого и слоган на оперативните програми за следващите седем години - 01/11/2013

„Една посока – много възможности“ е мотото, което ще отличава европейското финансиране в България в следващия програмен период 2014-2020 г. Автор на слогана и логото към него е Тахсин Тасим от София. На церемония в хотел „България“ възпитаникът на Националната художествена академия получи своята награда от вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова, под чийто патронаж беше проведен конкурсът.

СЪОБЩЕНИЕ - 30/10/2013

Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

Управляващият орган на ОПРКБИ, като взе предвид, че оставащото време до изтичане на крайния срок (31.10.2013 г.), посочен в критериите за избор на операции по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ е недостатъчно за извършване на проверка от Асистента по проекта (АП) на подадените към 30.09.2013г. проекти,  стартира писмена процедура

ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ” - 30/10/2013

 

Информационните дни ще се проведат в периода 11 – 18 ноември 2013 г. 

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката и енергетиката ще представи условията за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. Допустимите кандидати и дейности, подготовката на проектните предложения, начина на кандидатстване и изпълнение на проектите са темите, които ще бъдат обсъждани на информационните дни в София (11.11.2013 г.), Пловдив (12.11.2013 г.), Бургас (13.11.2013 г.), Варна (14.11.2013 г.) и Враца (18.11.2013 г.). 

СЪОБЩЕНИЕ - 28/10/2013

Публикуван е Актуализиран списък на външните оценители, които могат да участват в Оценителни комисии за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 „Развитие на икономиката базирана на знанието и иновационни дейности“ и приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“

Обявена е процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” - 22/10/2013

На 22.10.2013 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката и енергетиката – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. 

СЪОБЩЕНИЕ - 17/10/2013

Със Заповед № РД-16-1442/16.10.2013 г. е одобрено Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“.

 

Оперативното ръководство и приложенията към него, са публикувани в раздел "Документи за изпълнение на сключените договори".

 

СЪОБЩЕНИЕ - 17/10/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран списък на сключени договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.2.04

СЪОБЩЕНИЕ - 15/10/2013

 

Със Заповед № РД-16-1415/14.10.2013 г. е отменено Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“, одобрено със Заповед № РД-16-854/16.07.2010 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган и актуализирана Глава III „Процедури за избор на изпълнител“ от Оперативното ръководство, одобрена със Заповед № РД-16-768/28.05.2013 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган.

 

В раздел "Документи за изпълнение на сключените договори", е публикувано актуализирано Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“

 

СЪОБЩЕНИЕ - 15/10/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007–2013 публикува Списък на сключени договори по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ: BG161PO003-4.3.03

СЪОБЩЕНИЕ - 15/10/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007–2013 публикува Списък на сключени договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

СЪОБЩЕНИЕ - 07/10/2013

Информация за изпълнението и отчитането на договорите по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика"

 

Мониторингът и верификацията на изпълнението на дейностите по сключените договори за безвъзмездна финансова помощ, включително проверки на място, се извършва от

СЪОБЩЕНИЕ - 27/09/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Информация за изпълнението на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 към 31.08.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ - 20/09/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува: Решение № РД-16-1267/18.09.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на доклад на Оценителна комисия от проведена оценка процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-4.3.03 „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и Приложение № 1 "Списък с проектното предложение, одобрено за финансиране".

СЪОБЩЕНИЕ - 16/09/2013

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикуваАктуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 

Срок за подаване на проекти в офисите на АП - 10/09/2013

Договарящият орган напомня, че крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” е 31.10.2013 г. В тази връзка кандидатите следва да вземат предвид времето необходимо за подготовка на проекта, която обхваща множество стъпки и дейности: извършване на енергиен одит, извършване на процедури за избор на изпълнител, изготвяне на формуляра за кандидатстване, получаване на  писмено становище от Асистента по проекта, вкл. времето за извършване на корекции, и писмено становище от банка-партньор за осигурени финансови средства, както и удостоверение от НСИ за код на икономическа дейност.

 

Практиката на ДО показва, че най-голям брой проектни предложения се подават последните дни преди изтичане на съответните крайни срокове – по процедура BG161PO003-2.3.02 за 14 месеца, от  28.06.2012 г. до 30.08.2013, пред Асистента по проекта са подадени общо 340 проекта, като 94 от тях, близо 30 %, само през месец август 2013 г.

 

Предвид посоченото кандидатите следва да подадат проекти пред АП не по-късно от 30.09.2013 г. с цел осигуряване на възможност за набавяне на всички документи и подаването на проектните предложения пред ДО в обявения краен срок.


 

С над 18 млн. лева допълнително ще бъдат финансирани от ОП „Конкурентоспособност“ проекти за развитие на приложните изследвания - 04/09/2013

 

С Решение № РД-16-1211/04.09.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитите на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 общият бюджет на процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” се увеличава с 18 566 979.57 лв. По този начин общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата се увеличава за втори път - от 35 700 637 лв. на 54 267 616.57 лв. Това ще позволи да бъдат финансирани още 12 проекта от Списъка с резервни проектни предложения, успешно преминали оценка.

СЪОБЩЕНИЕ - 04/09/2013

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикуваСписък на сключени договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ - 21/08/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02.

СЪОБЩЕНИЕ - 16/08/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува: 

       Решение № РД-16-1140/16.08.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на доклад на Оценителна комисия от проведена оценка по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

СЪОБЩЕНИЕ - 05/08/2013

От 30.07.2013 г. по процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика" Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) има сключени споразумения с три нови търговски банки.

СЪОБЩЕНИЕ - 30/07/2013

ЕИФ публикува покана за заявяване на интерес от финансови посредници за управление на инструмент: Фонд(ове) за съфинансиране в рамките на инициативата JEREMIE в България

Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност” и Европейският Инвестиционен Фонд (ЕИФ) обявяват покана за заявяване на интерес от финансови посредници, които да управляват инструмент: Фонд(ове) за съфинансиране в рамките на инициативата JEREMIE.

Крайният срок за подаване на заявления за интерес е 9 септември 2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ - 26/07/2013

“Уолтопия” ООД (Walltopia Ltd.), компанията-световен лидер в изработването на изкуствени катерачни стени, отличена в категория “Пазарно лидерство” на миналогодишния национален иновационен форум, получи сертификат за инвеститор клас А в областта на високите технологии и иновациите, за изграждането на Научно-изследователски и развоен център – част от „Колайдър Активити център“ в “София Тех Парк”. За изграждането на R&D центъра са предвидени 7.2 млн. лв. от инвестицията, чийто общ размер е 15 млн. лв. Очаква се съвместният проект да разкрие около 100 нови работни места.

 

Сертификата връчи заместник -министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров. По думите му, инвеститорският интерес към проекта “София Тех Парк” показва неговото положително развитие.

 

На церемонията присъстваха изпълнителният директор на “София Тех Парк” Елица Панайотова, Ивайло Пенчев, управител на „Уолтопия“ ООД, инвеститори, бизнес партньори и журналисти.

 

 

Заместник-министър Красин Димитров ще връчи сертификат клас А на „Уолтопия“ ООД - 25/07/2013

 

Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров ще връчи сертификат клас А на „Уолтопия“ ООД. Церемонията ще се състои в петък, 26 юли 2013 г., от 10.30 часа в сградата на МИЕ на ул. „Славянска“ 8, ет.3.

СЪОБЩЕНИЕ - 22/07/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-1008/22.07.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на пети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".

 

СЪОБЩЕНИЕ - 19/07/2013

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран списък на сключените договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 

Публикувани са промени в насоките за кандидатстване по три процедури - 14/06/2013

Във връзка с предвидена в Решение на Министерския съвет № 300 от 18.05.2013 г. възможност за увеличаване на максималния процент на авансовите плащания до 65 %, бяха направени изменения в Насоките за кандидатстване по три процедури за безвъзмездна помощ: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, BG161PO003-2.4.02  и BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. Направените изменения съгласно посоченото решение са приложими за договори за безвъзмездна помощ, сключени след влизане в сила на решението.

ДО 10 ЮЛИ 2013 СЕ ПОДАВАТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ - 14/06/2013

 

Последният информационен ден за представяне на процедурата  се проведе във Велико Търново

 

 

Последният информационен ден за представяне на Процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” се проведе днес, 14.06.2013 г., в град Велико Търново. Експертите от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката и енергетиката запознаха участниците с условията за кандидатстване по процедурата, етапите и начина за оценяване и класиране  на проектните предложения.

 

ПРОЦЕДУРА „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” ПРЕДСТАВИХА ВЪВ ВАРНА - 13/06/2013

Последният информационен ден ще се проведе във Велико Търново

 

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) представи днес във Варна процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”. Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ представиха допустимите кандидати, дейности и разходи, както и етапите и начина за оценяване и класиране на проектните предложения.

ПРЕДСТАВИХА ПРОЦЕДУРА „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” В ГРАД БУРГАС - 12/06/2013

Следващият информационен ден ще бъде в гр. Варна 

 

Експерти на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) представиха процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” пред бизнеса в град Бургас.

 

ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРА „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” В ПЛОВДИВ - 11/06/2013

 

Информационните дни продължават със събитие в гр. Бургас 

 

Откритата процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” беше представена пред бизнеса в град Пловдив. Експерти на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) представиха целите, условията за кандидатстване и допустимите дейности.

 

Проведе се Дванадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 - 05/06/2013

На 4 юни 2013 г., в Интерхотел „Сандански“, гр. Сандански, се проведе Дванадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ), в което взеха участие и представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия и на Европейския инвестиционен фонд.

ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” - 03/06/2013

 

Информационните дни ще се проведат в периода 7 – 14 юни 2013 г. 

 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 ще представи откритата процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”. Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение, кандидатстване и изпълнение на проекта са темите, които ще бъдат обсъждани на информационните дни в София (07.06.2013 г.), Пловдив (11.06.2013 г.), Бургас (12.06.2013 г.), Варна (13.06.2013 г.) и Велико Търново (14.06.2013 г.).

 

Дванадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 - 31/05/2013

 

На 4 юни 2013 г. в гр. Сандански ще се проведе Дванадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. В заседанието ще вземат участие представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия и на Европейския инвестиционен фонд.

ЗАВЪРШИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ПРОЦЕДУРА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА” - 31/05/2013

 

Над 450 представители на бизнеса посетиха информационните дни 

 

Информационната кампания на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) за представяне на промените в условията за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“ завърши днес с информационен ден в гр. София. Новите моменти при подготовката на проектни предложения за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ бяха разяснени от експерти на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към МИЕ.

 

СЪОБЩЕНИЕ - 30/05/2013

 

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България“.

 

НОВИТЕ МОМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ В ГР. БУРГАС - 29/05/2013

 

Информационната кампания на МИЕТ завършва със събитие в гр. София на 31 май 

 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) представи днес новите условия при подготовката на документацията за кандидатстване по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“ в гр. Бургас. Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към МИЕТ разясниха основните промени, свързани с Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 69/2013.

СЪОБЩЕНИЕ - 29/05/2013

 Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-779/29.05.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на четвърти доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".

ПРЕДСТАВИХА ПРОМЕНИТЕ В ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“ В ПЛОВДИВ - 28/05/2013

Информационната кампания продължава в гр. Бургас на 29 май 

 

Новите условия при подготовката на проектни предложения за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“ представиха днес в град Пловдив експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).

 

СЪОБЩЕНИЕ - 27/05/2013

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува първоначален проект на общата стратегия и инвестиционните приоритетни оси на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. 

ПРОМЕНИТЕ В ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ ВАРНА - 23/05/2013

 

Информационната кампания продължава в Пловдив на 28 май 

 

Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) представиха днес във Варна променените условия за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“.

МИЕТ ПРЕДСТАВИ ПРОМЕНИТЕ В ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“ ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА В РУСЕ - 22/05/2013

 

Следващият информационен ден ще се състои в гр. Варна на 23 май 

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) представи в град Русе новите моменти в условията за кандидатстване по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“. Промените в условията по процедурата, които предвиждат признаване за допустими дейности и разходи за спомагателни материали и оборудване, необходими за окомплектоването като работеща система на технологиите от Списъка на допустимите материали и оборудване, бяха сред основните теми, дискутирани на събитието. При проекти за закупуване и въвеждане в експлоатация на материали и оборудване от Списъка не се изисква извършването на енергиен одит.

 

ГД ЕФК ПРЕДСТАВИ НОВИТЕ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 21/05/2013

 

Информационната кампания ще продължи със събитие на 22 май в гр. Русе 

 

Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИЕТ представиха днес във Велико Търново новите условия при подготовката на проекти по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“. Основната промяна засяга процедурите за избор на изпълнители – чрез три предложения, което води и до облекчаване на механизма при кандидатстване пред Асистента по проекта.

 

ПРОМЕНИТЕ В УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ ВРАЦА - 20/05/2013

 

Следващият информационен ден ще се проведе във Велико Търново на 21 май   

 

Новите условия при подготовката на проекти по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“ бяха представени днес по време на информационния ден в гр. Враца. Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма разясниха основните промени. Те са свързани с въвеждането на облекчена процедура за избор на изпълнители - чрез три предложения, и признаване за допустими на дейности и разходи за спомагателни материали и оборудване, необходими за окомплектоването като работеща система на технологиите от списъка на допустимите материали и оборудване.

СЪОБЩЕНИЕ - 14/05/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран списък на сключените договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ - 13/05/2013

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ - 13/05/2013

 

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-699/ 10.05.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на третия доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".

 

Направени предложения и коментари в процеса на обществено обсъждане на проект на Насоки и пакет документи за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” - 10/05/2013

 

На 01.04.2013 г. на основание чл. 14, ал. 5 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”. Всички заинтересовани лица имаха възможност да изпращат своите предложения и коментари по горепосочените документи в срок до 17.30 ч. на 11.04.2013 г. (включително) на електронна поща: public.consultation@mee.government.bg.

 

Във връзка с гореизложеното и след обстоен преглед и анализ на получените  коментари, Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма публикува Таблица с направените предложения и коментари в процеса на обществено обсъждане на проект на Насоки и пакет документи за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”

 

ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОМЕНИТЕ В ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА” - 10/05/2013
  • Информационните дни ще се проведат в периода 20 - 31 май в 7 града 

 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 ще представи промените в условията за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Новите моменти ще бъдат разяснени от експерти на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по време на информационни дни в градовете Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Бургас и София.

Обявена е процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” - 08/05/2013

На 08.05.2013 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" - 30/04/2013

  Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013. В графика са включени 4 кандидати от Списъка с резервни проектни предложения по процедурата, които, с оглед размера на неусвоените средства по категории предприятия, поредността на класирането на кандидатите в резервния списък и в изпълнение на т. 4.3. от одобрения от ръководителя на ДО Девети доклад (отразяващ работата на екипа по договаряне по процедурата), са поканени за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ.

  Договорите ще бъдат подписани на посочената в Графика дата в сградата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, находяща се в гр. София, ул. "Шести септември" № 21.

СЪОБЩЕНИЕ - 19/04/2013

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

АКТУАЛИЗИРАНИ УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ №69 ОТ 11.03.2013 Г. - 19/04/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

АКТУАЛИЗИРАНИ УКАЗАНИЯ

 

 ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ №69 ОТ 11.03.2013 Г.  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТ СТРАНА НА КАНДИДАТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ДОГОВОРЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, СЪВМЕСТНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2007 - 2013Г.", ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ (ПМС № 69/2013Г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 17/04/2013

Резултати от проведения конкурс за подбор на външни оценители, с които да бъде допълнен списъкът с физически лица-външни оценители, които могат да участват в Оценителни комисии за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономиката базирана на знанието и иновационни дейности" на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013:

СЪОБЩЕНИЕ - 09/04/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-521/08.04.2013 г. и Приложение № 1 към него по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

Направени изменения в приложения към Насоките за кандидатстване по шест процедури за безвъзмездна финансова помощ - 08/04/2013

Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба, основно следващи от § 9 и § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС №69/2013 г., със Заповед №РД-16-518/08.04.2013 г. на ръководителя на Управляващия орган са  направени изменения в  приложения към Насоките за кандидатстване по шест процедури за предоставяне на БФП

Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” - 01/04/2013

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”.

СЪОБЩЕНИЕ - 08/04/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-520/ 08.04.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на втория доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".

С ИНФОРМАЦИОННИЯ ДЕН ВЪВ ВАРНА ПРИКЛЮЧИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПМС №69 - 05/04/2013

С ИНФОРМАЦИОННИЯ ДЕН ВЪВ ВАРНА ПРИКЛЮЧИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПМС №69

 

Постановление на Министерски съвет №69/ 2013 г. беше представено в град Варна. Документът цели въвеждането на облекчен режим за определяне на подизпълнители в рамките на договорите за безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми на Европейския съюз. Новите правила бяха представени в рамките на информационен ден, организиран от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспобност“ към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

СЪОБЩЕНИЕ - 04/04/2013

НАМАЛЯВА СЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ПРИ ИЗБОРА НА БЕНЕФИЦИЕНТИ СЪГЛАСНО ПМС №69/2013 г.

 

ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ще обяви в петък новите правила за избор на изпълнители с информационен ден в гр. Варна

 

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГДЕФК) проведе информационен ден в град Пловдив за представяне на новите правила във връзка с Постановление на Министерски съвет №69/2013 г. Документът се отнася до реда и процедурата за избор на изпълнители от страна на бенефициентите и кандидатите за безвъзмездна финансова помощ по програмата. В качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 ГДЕФК ще представи изискванията на постановлението и в гр. Варна.

СЪОБЩЕНИЕ - 29/03/2013

ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВИ НОВИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПМС №69/2013г.

 

Информационните дни продължават следващата седмица в гр. Пловдив и гр. Варна

 

Над 300 участника присъстваха на официалното представяне на новите условия и реда за избор на изпълнители от страна на бенефициентите във връзка с ПМС №69/2013 г. Информационният ден в София беше организиран от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

СЪОБЩЕНИЕ - 28/03/2013

Публикувани са типови образци на документи за определяне на изпълнители от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ чрез провеждане на процедура избор с публична покана по чл. 7 т. 1 по ПМС 69/11.03.2013 г.,  одобрени със Заповед Рег.№ РД-16-468/ 28.03.2013 на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

СЪОБЩЕНИЕ - 28/03/2013

Закриване на регионален сектор Благоевград и Плевен

УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, КАСАЕЩА ИЗБОРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ - 25/03/2013

I. Общи положения


Министерски съвет прие Постановление №69 от 11.03.2013 г.  за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (ПМС № 69/2013г.), с което се отменя действащото към момента Постановление №55 на Министерския съвет от 12.03.2007г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (ПМС № 55/2007г.)

Новото постановление влиза в сила на 01.04.2013 г. Съгласно разпоредбата на § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на  ПМС № 69/2013г. процедурите по ПМС №55/2007г., обявени преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред. В този смисъл всички процедури, обявени до 31.03.2013г. включително, ще бъдат довършени по реда на ПМС № 55/2007г.

 

Пълният текст УКАЗАНИЯ в .pdf формат

СЪОБЩЕНИЕ - 25/03/2013

Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ организира информационни дни по отворените процедури и процедурите в процес на изпълнение за представяне на новите условия  и реда за избор на подизпълнители от страна на бенефициентите във връзка с ПМС №69/2013 г.


Информационните дни ще се проведат в градовете София, Пловдив и Варна

 

Във връзка с отворените за кандидатстване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” и BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" и процедурите в процес на изпълнение, Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ организира информационни дни за представяне на  новите условия и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти предвид приетото Постановление на Министерски съвет №69/2013 г., което отменя ПМС №55/2007г., и което влиза в сила от 1 април 2013 г. Информационните дни ще се проведат в градовете София (29 март 2013 г.), Пловдив (4 април 2013 г.) и Варна (5 април 2013 г.). 


СЪОБЩЕНИЕ - 22/03/2013

На основание заповед № РД-16-446/22.03.2013 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, функциите на Ръководител на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 ще се изпълняват от заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма – г-жа Ирена Младенова.


Във връзка с това, всички писма свързани с Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 следва да се адресират до г-жа Ирена Младенова, Ръководител на Управляващия орган.

 

СЪОБЩЕНИЕ - 04/03/2013

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в качеството на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОП „Конкурентоспособност")

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за подбор на външни оценители, с които да бъде допълнен списъка с физически лица - външни оценители, утвърден със Заповед № РД-16-945/06.08.2010 г. на ръководителя на УО по ОП „Конкурентоспособност“

 

Съобщение - 13/03/2013

Съобщение

На основание заповед № РД-16-416/ 13.03.2013г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013г., е публикувано Оперативно ръководство за изпълнение на процедура BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.  във връзка със Заповед за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-16-1816/ 21.12.2012г. на Главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Ръководител на Договарящия орган .

Съобщение - 13/03/2013

Съобщение

На основание заповед № РД-16-416/ 13.03.2013г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП „Конкурентоспособност“, е публикувано Оперативно ръководство за изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк“.

 

ОП "Конкурентоспособност" представи в град Стара Загора процедурата за подкрепа на клъстерите в България - 12/03/2013

Информационните дни завършват в град Варна на 13 март 2013 

  2 млн. лева е максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Това съобщиха експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) по време на информационния ден в Стара Загора за представяне на процедурата, организиран от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. С проекти могат да кандидатстват съществуващи и новосъздадени клъстери. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16.04.2013 г.

ОП "Конкурентоспособност" предоставя 19 558 300 лева за развитие на клъстерите - 11/03/2013

Над 160 представители на бизнеса посетиха информационния ден за представяне на процедурата в град София 

 

 Министерството на икономиката, енергетиката и туризма представи условията за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, която предоставя финансиране за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстерите. Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия.

СЪОБЩЕНИЕ - 05/03/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува

„Актуализиран списък на сключените договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия".

 

СЪОБЩЕНИЕ - 04/03/2013

МИЕТ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДКРЕПА

НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

ОП „Конкурентоспособност“ предоставя 19 558 300 лева  за развитие на клъстерите 

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще представи условията за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.  Информационните дни ще се проведат от 11 до 13 март 2013 г. в градовете София, Стара Загора и Варна. Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение, кандидатстване и изпълнение на проекта са темите,които ще бъдат обсъждани на информационните дни.

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува - 01/03/2013

Решение № РД-16-343/01.03.2013 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения от рег.№ BG161РО003-1.1.03-0053 до рег.№ BG161РО003-1.1.03-0067 вкл., подадени по дванадесета сесия по процедура BG161РО003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”, Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

 

и

 

Приложение № 1 към Решение № РД-16-343/01.03.2013 г. – „Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по дванадесета сесия на открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване № BG161РО003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”, включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко проектно предложение“.

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” - 28/02/2013

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да участват в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение  на Оперативна програма „Конкурентоспособност”.

СЪОБЩЕНИЕ - 26/02/2013

Публикувана е нова Тарифа за размера на възнагражденията на външни оценители за участие в оценка на проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност“ и Заповед за утвърждаването й.           

СЪОБЩЕНИЕ - 20/02/2013

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

Управляващият и Договарящ орган на ОП „Конкурентоспособност” публикува - 18/02/2013

Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие /за проекти с рег. № от BG161PO003-2.4.01-0045 до № BG161PO003-2.4.01-0055 вкл./ и на основание чл. 24, ал. 5 от Постановление на МС № 121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г.), на18.02.2013 г. Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност” публикува „Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап Оценка на административното съответствие” /за проекти с рег. № от BG161PO003-2.4.01-0045 до № BG161PO003-2.4.01-0055 вкл./ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България".

Обявена е процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” - 15/02/2013

На 15.02.2013 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.

Направени предложения и коментари в процеса на обществено обсъждане на проект на Насоки и пакет документи за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” - 15/02/2013

На 18.01.2013 г. на основание чл. 14, ал. 5 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Всички заинтересовани лица имаха възможност да изпращат своите предложения и коментари по горепосочените документи в срок до 17.30 ч. на 28.01.2013 г. (включително) на електронна поща: public.consultation@mee.government.bg.


Във връзка с гореизложеното и след обстоен преглед и анализ на получените  коментари, Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма публикуваТаблица за направените предложения и коментари в процеса на обществено обсъждане на проект на Насоки и пакет документи за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.

 

Управляващият орган счита, че този подход ще осигури по-голяма прозрачност и публичност при изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува - 15/02/2013

Решение № РД-16-232/15.02.2013 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения от рег.№ BG161РО003-1.1.03-0036 до рег.№ BG161РО003-1.1.03-0052 вкл., подадени по единадесета сесия по процедура BG161РО003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”, Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

 

и

 

Приложение № 1 към Решение № РД-16-232/15.02.2013 г. – „Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по единадесета сесия на открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване № BG161РО003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”, включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко проектно предложение“.

СЪОБЩЕНИЕ - 11/02/2013

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. В графика са включени 2кандидати от Списъка с резервни проектни предложения по процедурата, които, в изпълнение на Заповед № РД-16-И26/30.08.2012 г. на Главния директор на Главна дирекция ЕФК и Ръководител на УО и ДО, са поканени за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ.

Договорите ще бъдат подписани на посочената в Графика дата в сградата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, находяща се в гр. София, ул. „Шести септември“ № 21.

 

Актуализирана Декларация за държавни/минимални помощи за 2013 г. - 08/02/2013

С цел улеснение на кандидатите по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика", Управляващият орган наОперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 публикува образец на Актуализирана Декларация за държавни/минимални помощи за 2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ - 07/02/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.


Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. /www.eufunds.bg/. 

 

Управляващият и Договарящ орган на ОП „Конкурентоспособност” публикува - 01/02/2013

Решение № РД-16-139/30.01.2013 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения с регистрационни номера № от BG161PO003-2.4.01-0032 до BG161PO003-2.4.01-0036, по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

и

Приложение № 1 към Решение № РД-16-139/30.01.2013 г.

ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВИ ВЪВ ВАРНА ПРОЦЕДУРАТА ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 25/01/2013

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 представи във Варна процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”. Схемата подкрепя обновяването и модернизирането на оборудване за приложни изследвания.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ“ В ПЛОВДИВ - 24/01/2013

 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 представи пред научната общност в Пловдив процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”. В рамките на информационния ден експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК) към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) запознаха участниците с условията за кандидатстване по схемата.

Информация за изпълнението на ОП "Конкурентоспособност" към 18.01.2013 г. - 22/01/2013

Уважаеми Госпожи и Господа,

 

Представяме на Вашето внимание информация за изпълнението на ОП "Конкурентоспособност" към  18.01.2013 г. по години и по приоритетни оси:

 

 Изплатена безвъзмездна финансова помощ (лв.) по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 към  18.01.2013 г. по години;

 

Изплатена безвъзмездна финансова помощ (лв.) по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 към  18.01.2013 г. по приоритетни оси.

ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВИ В СОФИЯ ПРОЦЕДУРАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ - 21/01/2013

 Над 200 представители на научната общност присъстваха на първия информационен ден

 

 

При огромен интерес от страна на научната общност в София протече първият информационен ден за представяне на процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”. Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) запознаха участниците с условията за кандидатстване, допустимите дейности, подготовката на проектно предложение и изпълнението на проекта.

СЪОБЩЕНИЕ - 18/01/2013

Публикуван е График за сключване на договор по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Договорът ще бъде подписан на една от посочените в Графика дати в сградата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, находяща се в гр. София, ул. „Шести септември“ № 21.

Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” - 18/01/2013

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.

Проекти по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“ се подават в офисите на Асистента по проекта - 16/01/2013

 От 16 януари 2013 г. приемането и проверката на проектите по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” ще се извършва от „Консорциум ТУ-Технологии – Рувекс“ ДЗЗД, избран за Асистент по проекта. Договорът е сключен в края на миналата година след проведена процедура по Закона за обществените поръчки. Проекти ще могат да се подават в 8 офиса на Асистента по проекта – централен в София и регионални в Благоевград, Бургас, Варна, Монтана, Плевен, Пловдив и Русе.

МИЕТ ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ” - 11/01/2013

ОП „Конкурентоспособност“ предоставя 19 558 300 лева за оборудване за приложни изследвания

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) ще представи условията за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”. Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение, начини за кандидатстване и изпълнение на проекта са темите, които ще бъдат обсъждани на информационните дни в София (21 януари 2013 г.), Пловдив (23 януари 2013 г.) и Варна (25 януари 2013 г.).

СОФИЯ ТЕХ ПАРК - ПЪРВИЯТ НАУЧЕН И ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК В БЪЛГАРИЯ - 10/01/2013

Договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждането на първия технологичен парк в България подписаха днес главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил Гератлиев и  изпълнителният директор на София Тех Парк Елица Панайотова. На церемонията в Министерски съвет присъства министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел „България“ в ГД „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия.

СЪОБЩЕНИЕ - 09/01/2013

Със Заповед № РД-16-20/09.01.2013 г. на Ръководителя на УО на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и във връзка с констатирана необходимост от отстраняване на неточности в превода от английски на български език, както и установена, в процеса на работа, нужда от прецизиране на техническите критерии в оборудването включено в Списъка на допустимите категории материали и оборудване по т. 1.3.3. от Заповед № РД-16-844/28.06.2012 г. на Ръководителя на УО, с която се одобрявана пакет от документи за провеждане на открита процедура за подбор на проекти BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“, Списъкът на допустимите категории материали и оборудване по процедурата се актуализира.

Проект №BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и от държавния бюджет на Република България.