Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 16-01-2018  |  
 


 
A-   |  A   |  A+
Ръководство за изпълнение на ДБФП по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Със Заповед РД-16-1453/08.11.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Актуализацията е извършена във връзка с:

  • предварителен одитен доклад на ОСЕС във връзка с проведен одит на операциите по ОПИК

Конкретната промяна се изразява в следното:

В т. IV.2.2) „Срок за подаване на оферти“ от Приложение 3.2. „Образец на публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ“ към Глава III „Процедури за определяне на изпълнители“ текстът „Ще се приемат оферти до 00:00 часа на посочената крайна дата“ се заменя с „Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата“.


Със Заповед РД-16-1165/24.08.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Актуализацията е извършена във връзка с:

  • нормативно предоставена възможност, съгласно чл. 65, т.8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, всяко плащане, получено от бенефициент, произтичащо от договорна санкция в резултат на нарушение на договора между бенефициента и трета страна, не се смята за приход и не се приспада от допустимите разходи за операцията;
  • изменение на Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн. ДВ, бр. 52 от 2016 г., посл. изм. ДВ, бр. 68 от 2017 г.), по силата на което отпада задължението на бенефициентите, в случаите в които не провеждат процедура „избор с публична покана“, да публикуват съобщение за набиране на ценови предложения в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020,

както и с цел спазване на принципа за добро финансово управление.

 

Конкретните промените се изразяват в следното:

 

1.1. В Глава III „Процедури за определяне на изпълнители“, в т. 2 „Видове процедури за определяне на изпълнител“:

1.1.1. текстът на подт. 2 в раздел „Размер на безвъзмездната финансова помощ по-голям от 50%“ се заменя.

1.1.2. текстът на подт. 1 в раздел „Размер на безвъзмездната финансова помощ по-малък или равен на 50%“ се заменя.

1.1.3. В „Таблица 1 Прагове и процедури“ текстът „Съобщение за събиране на ценови предложения“ се заменя с „Поне 2 (две) съпоставими оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници или комбинация от посочените“.

 

1.2. В Глава III „Процедури за определяне на изпълнител“, т. 3.3.2 „Необходими документи за извършване на последващ контрол на избран изпълнител по реда на чл. 2, ал. 7 от ПМС160/01.07.2016 г.“ се заменя с нова точка 3.3.2.

 

1.3. В Глава III „Процедури за определяне на изпълнител“, т. 5 „Избор на изпълнител по реда на чл. 2, ал. 7 от ПМС160/01.07.2016 г.“ се заменя с нова точка 5 „Избор на изпълнител на база събрани поне 2 (две) съпоставими оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници или комбинация от посочените“

 

1.4. В Глава II „Техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ“, част втора, в т. 4.1 „Документи, прилагани към междинен/финален отчет, потвърждаващи изпълнението на дейностите по проекта“, в Таблица 1, към частта „Документи“ на реда „Осигуряване на необходимия квалифициран персонал и персонал отговорен за икономическите дейности“ се добавя изискуемо доказателство за изпълнение на съответна дейност по назначаване на екипи по проектите.

 

1.5. В Глава II „Техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ“, част втора, след последния абзац на т. 5 „Потвърждаване на разходите от бенефициентите“ се добавя поле „ВАЖНО“ със съответен указващ текст.

 

1.6. Приложение 2.14 „Декларация за допустимите разходи“ към Глава „Техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ“ се заменя с ново Приложение 2.14 „Декларация за допустимите разходи“ (във формат word).

 

За всички случаи, при които бенефициентите са приложили изискванията на отменения чл. 2, ал. 7 на ПМС № 160 от 2016 г. (обн. ДВ, бр. 52 от 2016 г., посл. изм. ДВ, бр. 68 от 2017 г.), следва да се съобразят съответните изисквания, посочени по отношение на публикуването на съобщение за набиране на ценови предложения в предходно публикуваната версия на Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ (одобрено със заповед на Заповед РД-16-775/01.06.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020).

 

Актуализирано Ръководство/24.08.2017

Приложения глава 2

Приложения глава 3

 

 


Със Заповед РД-16-775/01.06.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Актуализацията е извършена във връзка с необходимост от тълкуване на изискванията на чл. 50, ал. 4 от „Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“ и на чл. 2, ал. 7 от „Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове“ по отношение на сключването на договори за наем.

 

Конкретните промените се изразяват в следното:

 

В Глава II „Техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ“, към т. 4.1 „Документи, прилагани към междинен/финален отчет, потвърждаващи изпълнението на дейностите по проекта“, в Таблица 1 се добавя нов ред „Наем на помещения“ със съответни уточняващи текстове към него;

 

В Глава III „Процедури за определяне на изпълнител“, в т. 3 „Осъществяване на контрол от страна на УО на провежданите от бенефициентите процедури за избор на изпълнител“ се добавя нова подточка 3.3.3. „Необходими документи за извършване на последващ контрол на сключен договор за наем на недвижим имот“.

 

 

 

Актуализирано ръководство/01.06.2017

Приложение глава 2

Приложение глава 3

 

 


Актуализирана Инструкция за бенефициентите по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСOБНОСТ“ 2014-2020 ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 (ИСУН 2020)" .

 

 

Актуализирана Инструкция за отчитане на договори за БФП в ИСУН2020, Версия 4./ 19.05.2017


Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020."

 

 

Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Приложения глава 2

Приложения глава 3

Декларация ИСУН 2020

 

 


Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 относно отчитането на договорите за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020)

 

 

Инструкция за отчитането на ДБФП в ИСУН 2020, версия 3

Инструкция за отчитането на ДБФП в ИСУН 2020, версия 2

Инструкция за отчитането на ДБФП в ИСУН 2020

 


Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Приложения глава 2

 


Със Заповед № РД-16-1020/17.10.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Актуализацията е извършена в резултат на промени в нормативната уредба, включително влизането в сила на Постановление № 189/28.07.2016 г. на Министерски съвет за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.), както и във връзка с писмо изх. № 94-М-62/10.03.2016 г. на Главния директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и ръководител на ОПИК.

Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Приложения глава 2

 


Със Заповед № РД-16-682/21.07.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Актуализацията е извършена в резултат на промени в нормативната уредба, включително влизането в сила на Постановление № 160/01.07.2016 г. на Министерски съвет за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн. ДВ. бр. 52 от 08 Юли 2016 г.).

ВАЖНО! Следва да се има изрично предвид, че по отношение на всички процедури за определяне на изпълнители, които вече са обявени и се провеждат в съответствие с реда и условията на Постановление № 118 на МС от 20.05.2014 г., се прилагат изискванията на Ръководство за изпълнение на договори, одобрено със Заповед № РД-16-411/19.05.2015 г. на ръководителя на управляващия орган на ОПИК (актуализирано със Заповед № РД-16-28/15.01.2016 г. и изменено със заповеди № № РД-16-200/10.03.2016 г. и РД-16-408/05.05.2016 г.).

Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Приложения глава 2

Приложения глава 3

 


Със Заповед № РД-16-408/05.05.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е изменено приложение 3.7 Декларация по чл.53, ал.2 от ЗУСЕСИФ към глава III „Процедури за определяне на изпълнител“ от Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. 

 

-изменено приложение 3.7 - Декларация по чл.53, ал.2 от ЗУСЕСИФ

 


Със Заповед № РД-16-200/10.03.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 са изменени част от приложенията към глава III „Процедури за определяне на изпълнител“ от Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, както следва:

 

Приложение 3.2 Публична покана

Приложение 3.4 Оферта

Приложение 3.6 Примерна методика за оценка

Приложение 3.7 Декларация по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ

Приложение 3.11 Решение за прекратяване

Със Заповед № РД-16-28/15.01.2016 г. на Министъра на икономиката и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.
Актуализацията е извършена в резултат на настъпила промяна в нормативната уредба, а именно влизане в сила на ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (Обн. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г.).
Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.
Приложение Глава 2
Приложение Глава 3

Със Заповед № РД-16-411/19.05.2015 г. на Министъра на икономиката и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е одобрено Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.