Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”
Документи за изпълнение на сключените договори

СЪОБЩЕНИЕ

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран списък на сключени договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg


С над 18 млн. лева допълнително ще бъдат финансирани от ОП „Конкурентоспособност“ проекти за развитие на приложните изследвания

 

С Решение № РД-16-1211/04.09.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитите на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 общият бюджет на процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” се увеличава с 18 566 979.57 лв. По този начин общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата се увеличава за втори път - от 35 700 637 лв. на 54 267 616.57 лв. Това ще позволи да бъдат финансирани още 12 проекта от Списъка с резервни проектни предложения, успешно преминали оценка.

Увеличението е във връзка с Решение № 500/23 август 2013 г. на Министерски Съвет, което позволява договарящите органи на оперативни програми съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, сред които и ОП „Конкурентоспособност“, да сключват договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти в размер до 10 на сто над определения бюджет по съответната оперативна програма.

Наддоговарянето по процедури, по които има качествени проекти, и които не са рискови за изпълнение, е и една от дейностите, които са предвидени за изпълнение по ОП „Конкурентоспособност“ в Плана на Министерски съвет за минимизиране на риска от загуба на средства и ускоряване на усвояемостта по оперативните програми, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз през периода 2007-2013 г. В този смисъл сключването на допълнителни договори по процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” ще допринесе съществено за минимизиране на риска от загуба на средства от прекратени и неизпълнени договори до края 2015 г.

Основната цел на процедура „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” е да укрепи и развие капацитета на българските изследователски организации за изпълнението на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност, като предоставя подкрепа за обновяване и модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания. В срока за кандидатстване са подадени 105 проектни предложения, от които 66 успешно са преминали етапа на техническа и финансова оценка. През месец юли 2013 г. общият бюджет по процедурата беше увеличен от 19 558 300 лв. на 35 700 637 лв., което позволи да бъдат финансирани общо 21 проекта. Минималният размер на БФП по всеки индивидуален проект е 100 хиляди лева, а максималният е 4 млн. лева. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ


Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува: 

  • Решение № РД-16-917/08.07.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на доклад на Оценителна комисия от проведена оценка по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”, Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране" и Приложение № 2 "Списък с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране“.

Заповед № РД-16-966/17.07.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП „Конкурентоспособност“ за увеличаване на общия бюджет по процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”, Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.   и  финансиране на проектни предложения от "Списък с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране“.

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България“.

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Със Заповед РД-16-365/05.03.2013 са направени изменения в насоките за кандидатстване и пакета документи към тях. Заповедта влиза в сила от датата на публикуването и по реда на т. III от заповедта.

 

 


 

На 20.12.2012 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, Област на въздействие 1.2: „Подобряване на про-иновативната инфраструктура”, Oперация 1.2.2:  „Подкрепа за обновявяне на оборудването за приложни цели”, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”.    

 

Пакет документи и насоки за кандидатстване

 

Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

 

Основната цел на настоящата процедура е да укрепи и развие капацитета на българските изследователски организации за изпълнението на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност чрез предоставяне на подкрепа за обновяване и модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания.

 

Оказването на подкрепа за придобиване на оборудване, необходимо за провеждане на научно-изследователска и развойна дейност с приложен характер, ще подобри достъпа до нови знания и технологии в обществото, което от своя страна ще допринесе за устойчивостта и конкурентоспособността на българската икономика.

 

Безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена на бенефициентите по настоящата процедура не представлява държавна помощ по смисъла на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС). Процедурата се обявява в съответствие с Рамката на Общността за държавна помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации,  чл. 3.1.1. Публично финансиране на неикономически дейности и в съответствие с Решение на ЕК №SA3407(2012)/N.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 19 558 300 лева.   

 

Допустими по настоящата процедура са следните дейности:

- Закупуване на ново оборудване, което представлява дълготраен материален актив (ДМА), покриващо нуждите и разширяващо възможностите на потенциалния бенефициент за извършване на изследователска и развойна дейност (за приложни изследвания);

- Закупуване на материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта.

 

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

 

Проектните предложения могат да се подават: 1) по електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН), достъпен чрез публичния модул http://umispublic.minfin.bg/ или на електронен адрес: https://eumis.government.bg, или 2) на хартиен носител на адреса на Управляващия орган – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”: гр. София, ул. „Шести септември” № 21.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 

15.03.2013 г. 

 

Предоставяне на допълнителна информация

 

Въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

 

Адрес за електронна поща: rdi@mee.government.bg;

Факс: (02) 9329 299.

 

Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 


 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 1 до 4 по процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”.

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 5

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 6 до 10 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 11 и 12

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 13

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 14

Въпроси и отговори 15 - 17

Въпроси и отговори 18, 19 

Въпроси и отговори 20 - 24

Въпроси и отговори 25 - 28

Въпроси и отговори 29 - 35 

Въпроси и отговори 36 - 41 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 42 - 44

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 45 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 46 - 52

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 53 - 55

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 56 - 59

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 60 - 67