Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-2.1.06 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
Списък с получени проектни предложения
Документи за изпълнение на сключените договори
Обща информация

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба, основно следващи от § 9 и § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС №69/2013 г., със Заповед №РД-16-518/08.04.2013 г. на ръководителя на Управляващия орган са  направени изменения в следните приложения към Насоките за кандидатстване:

- Приложение И - Договор за безвъзмездна финансова помощ;
- Приложение Й - Общи условия към финансираните по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
- Декларация за нередности;
- Декларация по чл.7, ал.7, т.1 на ПМС 121/ 31.05.2007 г.;

- Приложение Н - Одиторски доклад.


АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

№ BG161PO003-2.1.06 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ"

 

 

Управляващият  орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикува:

 

Актуализиран списък на сключени договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 


 

Нов модул към „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, дава възможност всеки бенефициент да направи сам електронна справка по БУЛСТАТ за получените от него минимални помощи за 3-годишен период

 

 

На 02.06.2011 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 уведомява всички кандидати и бенефициенти по Оперативната програма, че на електронен адрес http://minimis.minfin.bg/ е създаден нов модул към съществуващия „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, който позволява бенефициентите, които са получили минимални помощи, сами да правят електронна справка за получените от тях минимални помощи за период от 3 години. За целта е необходимо единствено въвеждането на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на представляваното от бенефициента предприятие.

 

 

Данните в регистъра са актуални към датата на проверката.


Списък на сключените договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.06 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" към 14.03.2011 г.

 


 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 20 януари 2011 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в качеството й на Междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г., стартира подписването на договорите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия".

 

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО

 


 

Със Заповед № РД-16-35/13.01.2011 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган се изменя договорът и общите условия, приложения към Насоките за кандидатстване по процедура: BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия".

 

 

ИЗМЕНЕН ДОГОВОР

 

 

ИЗМЕНЕНИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

 


 

Публикувани са:

 

- Решение № 2ТММ-01-1/07.01.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия;


- Списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, предложени за финансиране в рамките на наличния бюджет по процедурата, на стойност97 425 075.30 лв./ 49 812 650.02 евро, съгласно т.ІІІ от Решение № 2ТММ-01-1/07.01.2011 г. по oткрита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.06 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия";

 

- Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по oткрита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.06 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия".

 


 

Заповед № РД-16-989/23.08.2010 г. на Ръководителя на УО

 

Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", Oперация 2.1.1:„Технологично обновление в предприятията", процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.06 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия". 

 

 

Пакет документи и насоки за кандидатстване

 

Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

 

 

На 10.05.2010 г. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, обявяват открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.06 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия".

 

Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.

 

Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10.08.2010 г., 16.00 часа.  

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес за електронна поща: op_investment_sme3@sme.government.bg

Факс: (02) 80 75 308

 

Отговорите на въпросите на кандидатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Междинното звено - www.ibsme.org , не по-късно от 15 работни дни, считано от датата на тяхното получаване.

 

Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

ВАЖНО: Публикуваните на интернет страницата на Междинното звено - www.ibsme.org отговори на въпроси имат само пояснителен характер и не могат да изменят условията, посочени в Насоките за кандидатстване по процедурата.