Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-2.1.13 - "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
График за сключване на договори
Документи за кандидатстване
Документи за изпълнение на сключените договори
Въпроси и отговори

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. В графика е включен 1 кандидат от Списъка с резервни проектни предложения по процедурата, който, с оглед размера на неусвоените средства по категории предприятия, поредността на класирането на кандидатите в резервния списък и в изпълнение на т. 4.3. от одобрения от ръководителя на ДО Девети доклад (отразяващ работата на екипа по договаряне по процедурата), е поканен за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ.

Договорът ще бъде подписан на посочената в Графика дата в сградата на Министерство на икономиката и енергетиката, находяща се в гр. София, ул. „Шести септември“ № 21.

 


Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. В графика са включени 2 кандидати от Списъка с резервни проектни предложения по процедурата, които, с оглед размера на неусвоените средства по категории предприятия, поредността на класирането на кандидатите в резервния списък и в изпълнение на т. 4.3. от одобрения от ръководителя на ДО Девети доклад (отразяващ работата на екипа по договаряне по процедурата), са поканени за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ.

 

Договорите ще бъдат подписани на посочената в Графика дата в сградата на Министерство на икономиката и енергетиката, находяща се в гр. София, ул. „Шести септември“ № 21.

 


Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013. В графика са включени 4 кандидати от Списъка с резервни проектни предложения по процедурата, които, с оглед размера на неусвоените средства по категории предприятия, поредността на класирането на кандидатите в резервния списък и в изпълнение на т. 4.3. от одобрения от ръководителя на ДО Девети доклад (отразяващ работата на екипа по договаряне по процедурата), са поканени за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ.

Договорите ще бъдат подписани на посочената в Графика дата в сградата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, находяща се в гр. София, ул. "Шести септември" № 21.


 

СЪОБЩЕНИЕ

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. В графика са включени 14 кандидати от Списъка с резервни проектни предложения по процедурата, които, с оглед размера на неусвоените средства по категории предприятия, поредността на класирането на кандидатите в резервния списък и в изпълнение на т. 4.3. от одобрения от ръководителя на ДО Седми доклад (отразяващ работата на екипа по договаряне по процедурата), са поканени за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ.

Договорите ще бъдат подписани на посочената в Графика дата в сградата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, находяща се в гр. София, ул. „Шести септември“ № 21.

Относно останалите кандидати от резервния списък, които са обект на документална проверка (в изпълнение на т. 4.3. от одобрения от ръководителя на ДО Седми доклад, отразяващ работата на екипа по договаряне по процедурата) е изготвен Девети доклад, който в момента е обект на предварителен контрол.


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба, основно следващи от § 9 и § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС №69/2013 г., със Заповед №РД-16-518/08.04.2013 г. на ръководителя на Управляващия орган са  направени изменения в следните приложения към Насоките за кандидатстване:

- Приложение З - Договор за безвъзмездна финансова помощ;
- Приложение И - Общи условия към финансираните по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
- Декларация за нередности;
- Декларация по чл.7, ал.7, т.1 на ПМС 121/ 31.05.2007 г.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. В графика е включен 1 кандидат от Списъка с резервни проектни предложения по процедурата, които, в изпълнение на Заповед № РД-16-И-26/30.08.2012 г. на Главния директор на Главна дирекция ЕФК и Ръководител на УО и ДО, са поканени за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ.

Договорът ще бъде подписан на посочената в Графика дата в сградата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, намираща се в гр. София, ул. „Шести септември“ № 21.

 


СЪОБЩЕНИЕ

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. В графика са включени 2 кандидати от Списъка с резервни проектни предложения по процедурата, които, в изпълнение на Заповед № РД-16-И26/30.08.2012 г. на Главния директор на Главна дирекция ЕФК и Ръководител на УО и ДО, са поканени за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ.

Договорите ще бъдат подписани на посочената в Графика дата в сградата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, находяща се в гр. София, ул. „Шести септември“ № 21.

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува
„Актуализиран списък на сключените договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия".

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. В графика са включени 16 кандидати от Списъка с резервни проектни предложения по процедурата, които, в изпълнение на Заповед № РД-16-И26/30.08.2012 г. на Главния директор на Главна дирекция ЕФК и Ръководител на УО и ДО, са поканени за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ.

Договорите ще бъдат подписани на посочената в Графика дата в сградата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, находяща се в гр. София, ул. „Шести септември“ № 21.

Останалите поканени кандидати от резервния списък, които след извършване на документалната проверка бъдат одобрени за сключване на договор, ще бъдат включени в допълнителен График за сключване на договори. 

 


СЪОБЩЕНИЕ

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. В графика са включени само четирима кандидати, фигуриращи в предходния График, които не се са явили за сключване на договор на 30 октомври 2012 г.

Договорите ще бъдат подписани на посочените в Графика дати в сградата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, находяща се в гр. София, ул. „Шести септември“ № 21.

Останалите поканени кандидати от резервния списък, които след извършване на документалната проверка бъдат одобрени за сключване на договор, ще бъдат включени в допълнителен График за сключване на договори.

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 


Над 85 млн. лева допълнително за технологична модернизация ще получат 121 фирми по Оперативна програма „Конкурентоспособност“

 

 Управляващият орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ взе решение да увеличи с 85 241 633,64 лв. бюджета на процедура №BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.  Това ще позволи да бъдат финансирани още 121 проектни предложения  при запазване на съотношението между микро, малки и средни предприятия, съгласно Насоките за кандидатстване. Безвъзмездна финансова помощ ще получат 14 микро, 62 малки и 45 средни предприятия от резервния списък, покрили минималните критерии за техническа и финансова оценка.

 

Увеличението на бюджета по процедурата е в резултат на решението на Комитета за наблюдение от месец юли, което позволява  Управляващия орган, съгласно наличните средства по съответната приоритетна ос на Оперативната програма и качеството на постъпилите проектни предложения, преминали успешно всички етапи на оценка, за които не е достигнало финансиране, да увеличава бюджета на процедурите, обявени в периода 2011 – 2013 г., включително и с над 50%, както и да сключва допълнителни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

  Основната цел на процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

 

 

31 август 2012 г.


 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия".

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Публикуван е четвърти График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. В графика са включени само кандидати, фигуриращи в третия График, които не се са явили за сключване на договор на 27 юли 2012 г.

Договорите ще бъдат подписани на посочените в Графика дати в сградата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, находяща се в гр. София, ул. „Шести септември“ № 21.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със структурната промяна, регламентирана в ПМС № 80 от 23 април 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, съгласно която функциите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в качеството й на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 се поемат от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, промени в нормативната уредба за условията и реда за определяне на изпълнители от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ (ПМС № 55/12.03.2007 г. и Закона за обществените поръчки) е публикувано актуализирано оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”


 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. Договорите ще бъдат подписани в 12 ч. на 27 юли 2012 г. в зала „Европа“ на парк-хотел „Москва“.

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

 Публикуван е втори График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. В графика са включени само кандидати, фигуриращи в първия График, които не са се явили за сключване на договор на 5 юли 2012 г.

Договорите ще бъдат подписани на посочените в Графика дати в сградата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, находяща се в гр. София, ул. „Шести септември“ № 21.

 

 


 

 

121 фирми ще подпишат договори за технологична модернизация

по Оперативна програма „Конкурентоспособност“

 

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще присъства на официалното сключване на договори със 121 фирми, участвали в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. Договорите ще бъдат подписани утре, 5 юли 2012 г., от 13 ч. в зала „Европа“ на парк-хотел „Москва“.

Одобрени за финансиране по тази процедура са 204 проектни предложения с обща стойност на заявената безвъзмездна финансова помощ 144 409 387.30 лв.

Основната цел на процедура „Технологична модернизация на малки и средни предприятия” е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги. 

 

ГОРНИЯТ ТЕКСТ В MS WORD файл

 

 


 

 

  СЪОБЩЕНИЕ

 

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013. Договорите ще бъдат подписани в 13 ч. на 5 юли 2012 г. /четвъртък/  в зала "Европа" на парк-хотел "Москва" в присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Регистрацията ще започне в 12.15 ч.
В графика са включени само кандидати, представили в първоначално указания от УО срок официални документи и декларации за всички обстоятелства, изискуеми съгласно чл. 7, ал. 7, т. 2 от ПМС № 121/31.05.2007 г. за които не са изисквани допълнителни документи и/или разяснения и/или доказателства за изпращане на първоначално поисканите документи в срок.
Останалите одобрени за финансиране кандидати по процедурата, съгласно Приложение № 1 към Решение № РД-16-423/12.04.2012 г. на Ръководителя на Договарящия орган, които след извършване на документалната проверка бъдат одобрени за сключване на договор, ще бъдат включени в допълнителен График за сключване на договори. Допълнителният график ще бъде публикуван във възможно най-кратък срок, след произнасяне на Договарящия орган по допълнително получените документи и/или разяснения.


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка със структурната промяна, регламентирана в ПМС № 80 от 23 април 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, съгласно която функциите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в качеството й на междинно звено по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 се поемат от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ е извършена промяна в Приложение Л (образец на банкова гаранция) към Насоките за кандидатстване по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия", одобрени със Заповед № РД-16-1017/19.09.2011 г., изм. със Заповед № РД-16-1174/01.11.2011 г. Промяната в Приложение Л  се изразява в посочването за Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

 

 

 


 

 

 

Съобщение във връзка с открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" - 23/05/2012

 

 

Във връзка с открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия", Управляващият орган уведомява одобрените за финансиране кандидати, че изисканите от УО и предоставени от тях документи, изискуеми при сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата, са в процес на разглеждане от екипа по договаряне по процедурата. След произнасяне по тези документи и в случай на необходимост ще бъдат изготвени допълнителни писма с искане на документи и/или разяснения до част от кандидатите. В случай, че кандидатите са представили всички изискани документи и по отношение на тях не са констатирани обстоятелствата по чл. 31, ал. 1 от ПМС №121/2007 г., те ще бъдат включени в Доклад за проведената процедура по договаряне и в график за подписване и получаване на договор за безвъзмездна финансова помощ. След одобряване на Доклада от Ръководителя на УО графикът ще бъде оповестен на следния интернет адрес: http://www.opcompetitiveness.bg, като за публикуването му кандидатите ще бъдат уведомени и по електронен път.

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение 2 "Списък с резервни проектни предложения по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" в частта "Категория на кандидата: средно предприятие" към Решение № РД 16-423/12.04.2012 г. Управляващият орган по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013г. публикува:

 

Решение № РД-16-624/21.05.2012 г. и Приложение № 1 към него и актуализиран "Списък с резервни проектни предложения по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия", които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране, включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ"

 

Кандидатите от Списъка по Приложение № 1 към решение № РД-16-624/21.05.2012 г.ще бъдат уведомени писмено в срок 15 работни дни от издаване на Решението за класираното си в резервния списък  с проектни предложения в категория на кандидата "средно предприятие", като и за получените средноаритметични оценки по раздели от извършената техническа и финансова оценка.

 


 

Решение № РД-16-423/12.04.2012 г. Приложение № 1 и Приложение № 2 към него по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" - 17/04/2012

 

Във връзка с проведена оценка и класиране на проектните предложения по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия", Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-423/12.04.2012 г. на Ръководителя на Управляващия орган за одобрение на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения, Приложение № 1 - Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране и Приложение № 2 - Списък с резервни проектни предложения, преминали успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране.


 

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" - 01/03/2012

 

Публикуван е Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия".

 

  Сканиран списък

 


 

Изменение в пакета документи и насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" - 01/11/2011

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 съобщава за направено изменение в пакета документи и насоки за кандидатстване по процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ и публикува Консолидирана версия на Насоките за кандидатстване и приложенията към тях по горепосочената процедура.

 

Изменението е направено във връзка с открита техническа грешка в Приложение Б „Бюджет”  – Работен лист 1 „Разходи по проекта”, Работен лист 2 „Източници на финансиране” и Работен лист 3 „Допълнителни разходи, свързани с изпълнението на проекта” от Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия", като текстът за идентификацията на процедурата „Процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" се заменя с „Процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" съгласно Заповед № РД-16-1174/01.11.2011 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган.

 

Считано от днес кандидатите следва да изготвят и подават проектни предложения, които са съобразени с изменения образец на Приложение Б „Бюджет” от Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия".

 

Няма да бъдат отхвърляни проектни предложения на основание, че кандидатът е приложил бюджет по неактуализирания образец на Приложения Б „Бюджет”.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 1 до № 2 по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

  

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 3 по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 4  по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 5  по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 6, 7 и 8  по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 9 до 12 по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 13, 14 и 16 по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 15, 17, 18, 19 и 20 по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 21 до 38 по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ВЪПРОСИ  30 и 32 по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 39, 40, 41, 43, 44, 45 и 46 по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 42  по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 47 до 57 по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 58 до 62 по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 63 до 68 по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 69 до 74 по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 75 до 81 по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 82 до 86 по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 87 до 93 по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 94 до 98 по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР № 99 по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 100, 101 и 102 по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"   

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ № 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 и 111 по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от № 112 до 128 по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"   

 

 


 

На 19.09.2011 г. Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", МИЕТ – Управляващ орган и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения поПриоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", Операция 2.1.1: „Технологично обновление в предприятията", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия".

 

Пакет документи и насоки за кандидатстване

 

Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ


  

Основна цел на настоящата процедура е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

Предоставяната по настоящата процедура за подбор на проекти безвъзмездна финансова помощ следва да отговаря на условията за държавни помощи, като приложимите режими са:

  

1) Регионална инвестиционна помощ режим „групово освобождаване" съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, чл. 13 на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО (Общ регламент за групово освобождаване, публикуван в Официален вестник на Общността OB L 214/09.08.2008), по отношение на безвъзмездната финансова помощ по Елемент „Инвестиции".

 

2) Режим „de minimis" (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО) към помощта de minimis (публикуван в Официален вестник на Общността ОВ L 379/28.12.2006), по отношение на безвъзмездната финансова помощ по Елемент „Услуги".

  

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.

  

Видове проекти/допустими дейности: 

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните елементи/допустими дейности:

А) Елемент „Инвестиции"- Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на оборудване, представляващо дълготраен материален актив, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, пряко свързани с постигане на целите на проекта; Закупуване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи - софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или предоставяната услуга и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау" и др., представляващи дълготрайни нематериални активи.

Б) Елемент „Услуги": Консултантски услуги за разработване на маркетингови анализи и стратегии, свързани с новите технологии, процеси, продукти/услуги.

Други допустими дейности, пряко свързани с изпълнението на проектите по процедурата:

1. Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по процедурата - до 10 000 лева;

2.    Визуализация на проекта – до 3 000 лева;

3.    Одит на проекта – до 8 000 лв.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.  

Проектните предложения се подават в регионалните сектори на Междинното звенона Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

  

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 20.12.2011 г.

  

Предоставяне на допълнителна информация:


Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:


Адрес за електронна поща: sme5@mee.government.bg
Факс: (02) 981 17 19


Кандидатите могат да задават въпроси и да искат допълнителни разяснения във връзка с настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 21 дни преди крайния срок за получаване на проектни предложения, като отговорите ще се публикуват в срок до 5 работни дни, считано от датата на тяхното получаване, но не по-късно от 11 календарни дни преди крайния срок за получаване на проектните предложения по процедурата.


Публикуваните на интернет страницата на Управляващият орган отговори на въпроси са задължителни за прилагане от страна на оценителната комисия по процедурата.


Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.


ВАЖНО: Публикуваните на интернет страницата на Управляващия орган - www.opcompetitiveness.bg отговори на въпроси имат само пояснителен характер и не могат да изменят условията, посочени в настоящите Насоки за кандидатстване.