Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България"
Документи за кандидатстване
Решения на Ръководителя на Договарящия орган
Документи за изпълнение на сключените договори
Въпроси и отговори
Списък на сключени договори
Списък на проектни предложения предложени за отхвърляне

Уважаеми бенефициенти, с цел уеднаквяване на подхода при одобрение на отчетените разходи за възнаграждения по проекта, Управляващият орган е изготвил образци, които бенефициентите следва да попълват и представят на хартиен и електронен носител при отчитане на разходи за възнаграждения в предстоящи междинни и финални отчети.

 

Телефон за указания и справки за попълване на образците: 02/ 8075 347 и 02/ 8075 319

 


 СЪОБЩЕНИЕ

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува:

 

Актуализиран списък на сключени договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01: „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:


Решение № РД-16-521/08.04.2013 г. и Приложение № 1 към него по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

 

Решение № РД-16-521/08.04.2013 г. на Заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия и Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения с регистрационни номера № от BG161PO003-2.4.01-0045 до BG161PO003-2.4.01-0055, по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. 

 

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба, основно следващи от § 9 и § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС №69/2013 г., със Заповед №РД-16-518/08.04.2013 г. на ръководителя на Управляващия орган са  направени изменения в следните приложения към Насоките за кандидатстване:

- Приложение И - Договор за безвъзмездна финансова помощ;
- Приложение И 1 - Общи условия към финансираните по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
- Декларация за нередности;
- Декларация по чл.7, ал.7, т.1 на ПМС 121/ 31.05.2007 г.;

- Приложение М - Одиторски доклад.

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със сключване на договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.01: „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на въздействие 2.4: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите", Oперация 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013, моля за публикуване на интернет страницата на Управляващия орган /www.opcompetitiveness.bg/ и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България /www.eufunds.bg/, на информация за сключените договори по образец – „Актуализиран списък на сключени договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01: „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” към 05.04.2013 г.

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Управляващият и Договарящ орган на ОП „Конкурентоспособност” публикува

Решение № РД-16-442/21.03.2013 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения с регистрационни номера № от BG161PO003-2.4.01-0037 до BG161PO003-2.4.01-0044, по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” и

Приложение № 1 към Решение № РД-16-442/21.03.2013 г. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно издаденото решение е в размер на 2 392 185,85 лева/ 1 223 105,20 евро, при общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 29 337 450 лева/ 15 000 000 евро, от които налични средства в размер на 23 480 283,33 лева / 12 005 278,23 евро.

 


Управляващият и Договарящ орган на ОП „Конкурентоспособност” публикува

 

Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие /за проекти с рег. № от BG161PO003-2.4.01-0045 до № BG161PO003-2.4.01-0055 вкл./ и на основание чл. 24, ал. 5 от Постановление на МС № 121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г.), на 18.02.2013 г. Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност” публикува Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап Оценка на административното съответствие” /за проекти с рег. № от BG161PO003-2.4.01-0045 до № BG161PO003-2.4.01-0055 вкл./ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България".


 

 


 

Управляващият и Договарящ орган на ОП „Конкурентоспособност” публикува

 

 

Решение № РД-16-139/30.01.2013 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения с регистрационни номера № от BG161PO003-2.4.01-0032 до BG161PO003-2.4.01-0036, по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

и

Приложение № 1 към Решение № РД-16-139/30.01.2013 г.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно издаденото решение е в размер на 1 226 845,46 лева/ 627 276,12 евро, при общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 29 337 450 лева/ 15 000 000 евро, от които налични средства в размер на 24 707 128,79 лева / 12 632 554,36 евро.

 

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със сключване на договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.01: „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на въздействие 2.4: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите", Oперация 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013 се публикува информация за сключените договори по образец – „Актуализиран списък на сключени договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01: „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” към 09.01.2013 г.

 


Прекратява се процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

 

Договарящият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 взе решение № РД-16-1751/12.12.2012 г. за прекратяване на открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, считано от 28 декември 2012 г. Прекратяването е в изпълнение на решение от единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност“. Всички проектни предложения, подадени до 28.12.2012 г. включително, ще бъдат разгледани и оценени.

След направен анализ от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на подадените проектни предложения по процедурата беше отчетена необходимостта от промяна на Насоките за кандидатстване с цел подобряване на условията. Предвижда се през първото тримесечие на следващата година процедурата за подкрепа развитието на клъстерите в България да бъде повторно отворена с краен срок за кандидатстване не по-кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата. Подготвяните промени засягат основно допустимия минимален брой членове на клъстера по Компонент 3 /Инвестиционен компонент/ и условията за кандидатстване по Компонент 2. Новите насоки ще бъдат публикувани на интернет страницата на ОП „Конкурентоспособност“ през януари 2013 г.

 

 


 

 

 Решение № РД-16-1627/22.11.2012 г. на Главен директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения с регистрационни номера от BG161PO003-2.4.01-0025 до BG161PO003-2.4.01-0031 вкл., по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Списък с одобрени кандидати - Приложение 1 към Решение РД-16-1627/22.11.2012 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно издаденото решение е в размер на 782 505,63 лева/ 400 088,78 евро, при общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 29 337 450 лева / 15 000 000 евро, от които налични средства в размер на 25 723 607,42 лева / 13 152 271,63 евро.


 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува Списък на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG161PO003-2.4.01: „Подкрепа за развитието на клъстерите в България ” - 28.08.2012

 

 


 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува Списък на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG161PO003-2.4.01: „Подкрепа за развитието на клъстерите в България ”

 


 

 

 Решение РД-16-944/20.07.2012 г. и Приложение 1 към него по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България"  

 

Решение РД-16-944/20.07.2012 г. и Приложение 1 към него по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

Решение № РД-16-944/20.07.2012 г. на Главен директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектно предложение с регистрационен номер BG161PO003-2.4.01-0023, по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка със структурната промяна, регламентирана в ПМС № 80 от 23 април 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, съгласно която функциите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в качеството й на междинно звено по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 се поемат от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ е извършена промяна в Приложение Л (образец на банкова гаранция) към Насоките за кандидатстване по открита процедура за подбор на проекти BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България", одобрени със Заповед № РД-16-854/16.07.2010 г., изм. със Заповед № РД-16-331/30.03.2011 г. и  Заповед № РД-16-35/13.01.2011 г. Промяната в Приложение Л  се изразява в посочването за Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

 

 

 


 

 

Управляващият орган  на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

 

 

Решение № РД-16-701/05.06.2012г. и Приложение № 1 към него по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

 

Решение № РД-16-701/05.06.2012 г. на Главен директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения с регистрационни номера: от № BG161PO003-2.4.01-0015 до № BG161PO003-2.4.01-0021 вкл., по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.

 

 


 

 

 

Управляващият орган  на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

 

 

Решение № РД-16-702/05.06.2012г. и Приложение № 1 към него по процедура за по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

 

Решение № РД-16-702/05.06.2012 г. на Главен директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектно предложение с регистрационен номер BG161PO003-2.4.01-0022 вкл., по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.

 

 


 

Актуализиран Списък на сключените договори по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България" - 21/05/2012

 

Управляващият орган  на Оперативна програма "Конкурентоспособност" - Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" публикува актуализиран Списък на сключените договори по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България".

 


 

Решение № К-01-6/26.04.2012 г. и Приложение № 1 към Решение К-01-6/26.04.2012 г. по процедура BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България" - 26/04/2012

 

Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикуват:


Решение № К-01-6/26.04.2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за проведена оценка на проектно предложение с рег.№ BG161PO003-2.4.01-0013 по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

и
Приложение № 1 към Решение К-01-6/26.04.2012 г. - Списък на одобрените за финансиране кандидати от проведена оценка на проектно предложение с рег.№ BG161PO003-2.4.01-0013.


 

Решение № К-01-5/30.03.2012 г. и Приложение № 1 към Решение К-01-5/30.03.2012 г. по процедура BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България" - 02/04/2012

 

Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикуват:

Решение № К-01-5/30.03.2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектни предложения с регистрационен номер BG161PO003-2.4.01-0014 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”; 

Приложение № 1 към Решение К-01-5/30.03.2012 г. - Списък на одобрените за финансиране кандидати от проведена оценка на проектни предложения с рег.№ BG161PO003-2.4.01-0014.

 

 


Актуализиран Списък на сключените договори по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България" - 28/03/2012

 

 

Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013г. публикуват актуализиран Списък на сключените договори по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.

 

 


Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап "Оценка на допустимостта" на проекти с рег. № от BG161PO003-2.4.01-0015 по процедура BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България" - 15/03/2012

 

 

Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Конкурентоспособност" публикуват допълнителен Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап "Оценка на допустимостта" по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България".  

 


 

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап "Оценка на допустимостта", за проект с рег. № от BG161PO003-2.4.01-0015 по процедура BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България" - 12/03/2012 

 

Във връзка с приключване на оценката на допустимостта и на основание чл. 24, ал. 5 от Постановление на МС № 121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г.), Управляващият орган и Междинното звено по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. публикуват Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап „Оценка на допустимостта”, /за проекти с рег. № от BG161PO003-2.4.01-0015 до № BG161PO003-2.4.01-0021 вкл./ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България".

 

 


 

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап „Оценка на административното съответствие”, за проект с рег. № от BG161PO003-2.4.01-0022 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“ - 06/03/2012

Във връзка с приключване оценката на етап административно съответствие, както и на основание чл. 24, ал. 5 от Постановление на МС № 121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г.), Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. публикуват Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап „Оценка на административното съответствие”, за проект с рег. № от BG161PO003-2.4.01-0022 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап „Оценка на административното съответствие” на проекти с рег. № от BG161PO003-2.4.01-0015 до № BG161PO003-2.4.01-0021 вкл. по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България - 27/02/2012

Във връзка с приключване оценката на етап административно съответствие, както и на основание чл. 24, ал. 5 от Постановление на МС № 121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и Програма ФАР на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г.), Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ публикуват Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап „Оценка на административното съответствие” на проекти с рег. № от BG161PO003-2.4.01-0015 до № BG161PO003-2.4.01-0021 вкл. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № К-01-4/20.02.2012 г. и Приложение № 1 към Решение К-01-4/20.02.2012 г. по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” - 20/02/2012

Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикуват:

 

Решение № К-01-4/20.02.2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектни предложения с регистрационни номера BG161PO003-2.4.01-0011 и BG161PO003-2.4.01-0012 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”;

 

Приложение № 1 към Решение К-01-4/20.02.2012 г. - Списък на одобрените за финансиране кандидати от проведена оценка на проектни предложения с рег.№ BG161PO003-2.4.01-0011 и BG161PO003-2.4.01-0012.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № К-01-3/18.01.2012 г. за одобряване на Оценителен доклад по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” - 23/01/2012

Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикуват Решение № К-01-3/18.01.2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Ръководител на Договарящия орган за одобряване на Оценителен доклад по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Актуализиран списък на сключените договори по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” към 06.01.2012 г. - 19/01/2012

Управляващият орган и Междинното звено на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 програма публикуват Актуализиран списък на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” към 06.01.2012 г.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ 

 

На 15 декември  2011 г. дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма публикуват списък на проектите, отхвърлени на етап оценка на допустимостта на кандидатите и проектните дейности за проектно предложение с рег.№ BG161PO003-2.4.01-0010 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № К-01-2/24.11.2011 г. и Приложение № 1 към него по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” - 29/11/2011

Управляващият  орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикуват:

 

Решение № К-01-2/24.11.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложения с регистрационен номер BG161PO003-2.4.01-0009 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”;

 

Приложение № 1 към Решение К-01-2/24.11.2011 г. - Списък на одобрените за финансиране кандидати от проведена оценка на проектно предложение с рег.№ BG161PO003-2.4.01-0009.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на сключените договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

  

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 публикува Списък на сключените договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България".

 

 


 

На 21.09.2011 г. в Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество,  без определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България", поради техническа грешка  е заменен файлът Rakovodstvo_CLUSTERS_05.07.pdf с файл Rakovodstvo_CLUSTERS_21.09.2011.pdf.

Корекцията се състои в отстраняване на установена техническа грешка на страници 30 и 31 от горепосочения файл, представляваща нечетлив текст.

Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България" (коригирано на 21.09.2011 г.)

 


 

Списък с проектни предложения, одобрени за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4-01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България" за проекти с регистрационни номера от №BG161PO003-2.4.01-0001 до №BG161PO003-2.4.01-0008 вкл.

 

 

Управляващият  орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикуват:

 

Решение № К-01-1/05.08.2011 г.

 

и

 

Приложение № 1 към него - Списък с проектни предложения, одобрени за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4-01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България" за проекти с регистрационни номера от №BG161PO003-2.4.01-0001 до №BG161PO003-2.4.01-0008 вкл. 

 

на Изпълнителния директор на ИАНМСП и Ръководител на Договарящия орган по ОП "Конкурентоспособност".

 


 

Нов модул към „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, дава възможност всеки бенефициент да направи сам електронна справка по БУЛСТАТ за получените от него минимални помощи за 3-годишен период

  

  

На 02.06.2011 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 уведомява всички кандидати и бенефициенти по Оперативната програма, че на електронен адрес http://minimis.minfin.bg/ е създаден нов модул към съществуващия „Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, който позволява бенефициентите, които са получили минимални помощи, сами да правят електронна справка за получените от тях минимални помощи за период от 3 години. За целта е необходимо единствено въвеждането на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на представляваното от бенефициента предприятие.

 

Данните в регистъра са актуални към датата на проверката.

 


 

На 27.05.2011 г., във връзка с приключване на оценките на етап административно съответствие и етап допустимост, на основание чл. 24, ал. 5 от ПМС 121/31.05.2007 г. (в редакцията му от ДВ, бр.44 от 11 юни 2010г.), дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност"в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма,публикуват Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България".

 


 

Уточнение относно публикуваните днес изменения в Насоките за кандидатстване по седем процедури по Оперативна програма "Конкурентоспособност"

  

Във връзка с публикуваните по-рано днес изменени Насоки за кандидатстване по седемте отворени за подаване на проектни предложения процедури за подбор на проекти, УО на ОП „Конкурентоспособност" уведомява всички кандидати, че измененията имат за цел ЕДИНСТВЕНО И САМО въвеждането на по-облекчени условия за кандидатите относно попълването и декларирането на обстоятелствата в Декларацията за МСП.

 

Промяната е продиктувана от утвърдения нов образец на Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия (обнародвана в Държавен вестник, бр.10/2011 г.), както и утвърдените със Заповед № РД-16-301/22.03.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Указания за попълване на Декларацията и Справка за обобщените параметри на предприятие, подаващо Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

 

Моля всички кандидати да имат предвид, че за всички подадени проектни предложения по посочените процедури към датата на издаването на Заповед № РД-16-331/30.03.2011 г. ще бъде използван следният подход:

 

1. С оглед равно третиране на кандидатите и въведените с настоящата Заповед по-облекчени условия, съответната Оценителна комисия допълнително ще изисква представянето на новия образец на Декларацията, утвърден със Заповед РД-16-43/17.01.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

2. Няма да бъдат отстранявани проектни предложения само и единствено на основанието, че кандидатът е приложил стария образец на Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, утвърден със Заповед РД-16-890/24.08.2006 г. на министъра на икономиката и енергетиката, т.е. по отменения образец.

 

 

Със Заповед № РД-16-331/30.03.2011 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган се изменят Насоките за кандидатстване по настоящата процедура.

  

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 


 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 1 до 37 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 38 до 46 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР 47 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР 48 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ от 49 до 50 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР 51 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР 52 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР 53 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 54 И 55 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР 56 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР 57 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР 58 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България" 

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР 59 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България" 

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР 60 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР 61 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 62, 63 и 64 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 65 И 66 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР 67 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 68, 69 И 70 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 71, 72, И 73 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"  

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР 74 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР 75 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР 76 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР 77 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 78 и 79 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 80 и 81 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОС И ОТГОВОР 82 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 83 и 84 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 85 и 86 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 87, 88 и 89 по процедура BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

 


 

Със Заповед № РД-16-35/13.01.2011 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган се изменя договорът и общите условия, приложения към Насоките за кандидатстване по процедура: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България".

 

ИЗМЕНЕН ДОГОВОР

  

 

ИЗМЕНЕНИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

 


 

 

 

Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на въздействие 2.4: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите", Oперация 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България".

 

На 16.07.2010 г. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, обявяват открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България".

 

Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 29 337 450 лева.

 

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

 

Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес за електронна поща: clusters@sme.government.bg

Факс: (02) 80 75 308

 

Отговорите на въпросите на кандидатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Междинното звено - www.ibsme.org, в срок до 5 работни дни, считано от датата на тяхното получаване.

 

Публикуваните на интернет страницата на Междинното звено отговори на въпроси са задължителни за прил