Контакти   |  Кариери  |  Графична версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 
Европейски съюз

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

Европейски фонд за регионално развитие
Управляващ орган на
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
КОНКУРЕНТНА БЪЛГАРИЯ


A-   |  A   |  A+
Общи въпроси и отговори

Уважаеми дами и господа,

В настоящия модул „Общи въпроси и отговори" може да задавате Вашите въпроси от общ характер, свързани с ОП "Развитие на конкуренотспособността на българската икономика" 2007-2013, както и с усвояването на Структурните фондове, които са от компетенциите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и енергетиката.

 
Задай НОВ въпрос
Име и фамилия:*
E-mail:*
Въпрос:*
  Код
Код:* Обнови
 
Търсене във ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ
Търси за:
 
Пламен Тодоров Минев 26/06/2016

Има ли процедура за стартиращи предприятия? Как можем да предлагаме "Ноу-хау" като инивации? Можем ли да кандидатстваме с 2 и повече свързани проекта? Как енергийния одит допуска Възобновяеми Енергийни Източници без акумулатори? Защо не стимулирате железопътния транспорт, който няма физически причини да е по-скъп от автомобилния?


Даниел Петков 18/06/2016

Моля, да ни предоставите информация относно процедура в оценка BG16RFOP002-1.002 - Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия.Такава в момента не съществува дори и на страницата на ОПИК, Благодаря!


Анна Драгнева 13/06/2016

Здравейте,

искам да попитам в предишния програмен период 2007-2013 г. колко пъти общо е била отваряна "Енергийна ефективност"?

Благодаря Ви за отговора!

Поздрави,
Анна ДРАГНЕВА


Петър Петров 07/06/2016

Здравейте, на кой интернет адрес се публикуват новини за завършилата вече процедура "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия"? Конкретно се интересувам колко е броя на подадените предложения, както и какъв е индикативния срок за оценяването.


Мариян Тодоров 18/05/2016

Здравейте,
моля, във връзка с оценката на проектите по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”,

да уточните, ПРАВИ ЛИ СЕ ПРОВЕРКА В НСИ ЗА ПОДАДЕНИТЕ ОРИГИНАЛНИ СПРАВКИ ОТ ФИРМИТЕ КАНДИДАТИ, В ЧАСТНОСТ:
"Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2012-2014 година".
Ако е публикувана в търговския регистър е ясно, че може да се прави проверка, но повечето фирми не публикуват тези справки.
Как се проверява справка на фирма, която не е публикувала в търговския регистър?
Вероятно сте наясно, че бланката за тази справка е активна и е възможно да се направи нова справка за този период и да се

представи към документите за кандидатстване.

Просто моля за отговор ДА, ПРАВИ СЕ СПРАВКА В НСИ или НЕ, НЕ СЕ ПРАВИ СПРАВКА В НСИ.
Ако се прави справка в НСИ по ЕИК на фирма кандидат, всичко е точно и ясно.
Ако такава справка не се прави, смятам че този критерий трябва да отпадне от оценката.

Поздрави Мариян Тодоров


Костадин Костадинов 13/05/2016

Здравейте,
Във връзка с изпратен от мен въпрос от 21.04.2016 г., относно Решение № РД-16-338 / 19.04.2016 г. на Ръководителя на УО на ОПИК, Вие сте отговорили на 12.05.2016 г. следното: „Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 поставя ограничение, съгласно което увеличението на бюджета по процедурата следва да попада в рамките на допустимия ресурс, определен в чл. 1, пар. 2, буква „а“, където е указано, че средният годишен бюджет за държавната помощ не може да надхвърля 150 млн. евро. При извършените от УО разчети е установено, че посочения праг може да бъде спазен само при финансиране на проектните предложения, получили не по-малко от 66 т“.
Уважаеми Дами и Господа, няма как да остана удовлетворен от Вашия отговор.
На първо място аз не възразявам по отношение размера на сумата, а за начина по който тя е разпределена. Считам, а видно и от други въпроси в секцията не само аз, че по-коректно, справедливо и демонстриращо равноспоставеност, би било да се предвиди определен ресурс (пък бил той и минимален за част от тях) за финансиране на проектни предложения от резервни списъци по всички категории предприятия от първи и трети краен срок.
На второ място Вашето обяснение, че единственият рационален начин за разпределение на сумата е с нея да бъдат финансирани само проектни предложения получили 66 и повече точки, звучи неубедително, а самият начин на разпределение на допълнителното финансиране създава усещане за дискриминация, липса на равнопоставеност между кандидатите от отделните категории и съмнения за търсене на целенасочено облагодетелстване на определени проектни предложения, за сметка на други.
Нашето единствено желание е да не бъдем лишавани от възможност да получим финансова подкрепа, за която сме кандидатствали, конкурирали сме се с предприятия от нашата категория и сме класирани сред първите кандидати в резервен списък с надежда да получим допълнително финансиране при наличие на такова. В тази връзка Ви моля да ми дадете ясен отговор на въпроса: Има ли възможност в бъдеще, ощетените от това решение проектни предложения намиращи се в челото на резервните списъци (категория „микро“ за първи краен срок и категория „средни“ за трети краен срок), да получат достъп до финансиране?

Поздрави.


Сивко Пачев 12/05/2016

Здравейте,
имам 2 въпроса:
1. Кога ще бъде публикувано за обществено обсъждане Ръководството за кандидатстване по процедурата за "Развитие на клъстерите в България"?
2. Ако изпратя e-mail за абонамент през формата на страницата на УО - какъв тип информация ще получавам?
Предварително благодаря.


Иван Иванов 04/05/2016

Уважаеми господа,
.
Имаме затруднения при определяне свързаността на предприятие кандидат за бенефициент по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Моля за съдействие от ваша страна за да можем да декларираме най-пълно и точно обстоятелствата касаещи чл. 4 и 5 от ЗМСП.
Юридическото лице кандидат е фирма М1. Тя е собственост и се управлява от лицето И.Иванов. Прокорист във фирмата е лицето П.Петров.
Физическото лице И.Иванов е с 25 % собственост във фирма Е1 и е прокурист във същата фирма.
Физическото лице И.Иванов е прокурист във фирма Е2.
Физическото лице И.Иванов е управител по силата на договор за управление във фирма С1.
Физическото лице П.Петров е прокурист във фирма Е1 и Е2.
И.Иванов и П.Петров имат по 50% собственост във фирма Г1.
Фирмите М1, Е1,Е2 и С1 оперират на един и същ пазар вертикално и хоризонтално.
Предвид описаното, следва ли да декларираме свързаност породена от участието на П.Петров като прокурист в М1, т.е да декларираме свързаност между фирма М1и Е1 и Е2? Ако да, то в пълен размер ли декларираме данните на фирмите?
Също така следвали да декларираме свързаност между фирми М1 и С1 на база един и същ управител на фирмите? Ако да, то в пълен размер ли декларираме данните на фирмата?
Надяваме се да получим ясен отговор от страна на УО кои фирми следва да се декларират като свързани за да попълним качествено и изчерпателно декларация за МСП.


stoev 26/04/2016

Моля, намерете място на начална страница-раздел процедури в процес на изпълнение за вече затворените такива и в процес за изпълнение по ОПИК. Процедурите по ОПРКБИ сложете в секция архив или може да отбележите като процедури имено от предходния период, но те отдавна не са в процес на изпълнение за бенефициенти и изпълнители. В момента е изключително трудно да се намери процедурата за Подобряване на производствения капацитет в МСП на страницата.


Елена Христова 22/04/2016

Здравейте,

Във връзка с изказването на министър Лукарски че „че оставащият до края на програмния период бюджет по процедури за подобряване на производствения капацитет в МСП ще бъде приоритетно разходван за финансиране на проектни предложения в сектора на високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства. По този начин ще се спази одобреното от Комитета за наблюдение процентно разпределение на бюджета в зависимост от технологичната интензивност на секторите, в които оперират кандидатстващите предприятия.“ бихте ли дали информация за това колко е общият бюджет (за целия програмен период) предвиден за процедури за подобряване на производствения капаците в МСП и какво е процентното разпределение на бюджета в зависимост от технологичната интензивност на секторите, одобрено от Комитета за наблюдение, на което се е позовал министър Лукарски.

Поздрави,
Елена Христова