Контакти   |  Кариери  |  Графична версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 
Европейски съюз

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

Европейски фонд за регионално развитие
Управляващ орган на
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
КОНКУРЕНТНА БЪЛГАРИЯ


A-   |  A   |  A+
Общи въпроси и отговори

Уважаеми дами и господа,

В настоящия модул „Общи въпроси и отговори" може да задавате Вашите въпроси от общ характер, свързани с ОП "Развитие на конкуренотспособността на българската икономика" 2007-2013, както и с усвояването на Структурните фондове, които са от компетенциите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и енергетиката.

 
Задай НОВ въпрос
Име и фамилия:*
E-mail:*
Въпрос:*
  Код
Код:* Обнови
 
Търсене във ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ
Търси за:
 
Анелия Стоянова 18/07/2016

Здравейте,

Бих искала да попитам кога се очаква да бъде обявена процедура "Развитие на клъстерите в България" , тъй като в индикативната програма пише, че е планирана за този месец, но все още няма предварителни насоки. Благодаря!

Поздрави,


VILMA VASILEVA 18/07/2016

Уважаеми Управляващ орган,
Обръщам се към Вас с конкретен въпрос по програма Енергийна ефективност МСПкъм Иновации и конкурентноспособност 2014-2015г,
има ли конкректно третиране или изменение на показателите за участие на средни предприятия.
Имам предвит Завод за хартия Белово АД не отговаря за численост на персонала ,който е 340 средно но пфинансовите показатели са за средни предприятия.Има ли вариант да участва в конкретната програма.
Очаквам възможно най бърз отговор и съвет за да влезем в срок.

с уважение Главен счетоводител.Вилма Василева ЗХ Белово АД


Ангел Ангелов 17/07/2016

Здравейте!
Имаме следния казус:
Първите два етажа от четириетажна сграда са собственост на Банка ДСК, а последните два,където се намират производствените ни помещения, са наши.Необходим е ремонт на покрива,до който граничим само ние.Имайки в предвид,че покрива е обща съсобственост какъв е начина ремонта да бъде включен в проект "Енергийна ефективност за малки и средни предприятия" заедно с други ремонтни дейности по същия проект.Основната дейност на предприятието ни е Производство на дам. облекла. Благодаря!


Детелина Тодорова 15/07/2016

Здравейте,
Обръщам се към Вас с молба за разяснение относно предстоящата за публикуване през м.октомври 2016 г. схема за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия.
Задължени сме в качеството си на ВиК оператор всяка година да изпълняваме Инвестиционна програма с определен бюджет, като разходите заложени в нея трябва да бъдат признати като извършена инвестиция във ВиК инфраструктура от КЕВР и Столична община.
В случай, че подадем проектно предложение по предстоящата схема и изпълним проекта, Управляващия орган на Оперативната програма би ли имал определени изисквания за вида на изпълнените инвестиции и дали те ще бъдат признати като инвестиционни?
Ще отнесем казуса и до Комисията за енергийно и водно регулиране, но преди това бих искала да разбера дали УО има определени изксвания по така описания казус.
Поздрави,
Детелина Тодорова


Е. Михайлова 14/07/2016

Здравейте,
Интересува ме дали новозакупена фирма, която до 2015 г. е била част от холдинг, ще бъде допустим бенефициент по оперативни програми "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОП ИМСП).


Е. Михайлова 07/07/2016

Здравейте,
Собственик на новозакупена фирма, която до 2015 г. е била част от холдинг, ще бъде ли допустим кандидат по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и „Инициатива за МСП“?
Благодаря!


Марин Маринов 06/07/2016

Здравейте,
смятаме да изградим производствен цех за флуоропластикови покрития в Русе. Това ще е стартиращо предприятие и имаме намерение да кандидатстваме по програмата за Финансиране в подкрепа на предприемачеството. Прочетох, че програмата включва инвестиционна подкрепа за придобиване на ДМА, оборудване и техника. Имам следния въпрос - програмата покрива ли разходите за наем на производственото помещение, или за да се получи инвестиционната помощ, сградата трябва да се купи или постори от нас? Преди да закупим производствените машини трябва ли да се съобразяваме дали са употребявани или всичко трябва да е ново? Ако това не е правилната програма, бихте ли посъветвали коя би била най-подходящата? Благодрая предварително!


Диляна Сотирова 01/07/2016

Здравейте! Бих искала да попитам какви са възможностите за финансиране на изграждане и обособяване на логистичен център (на собствен терен), който ще служи за база на фирма, занимаваща се с превоз на товари в чужбина (офиси, помещения за поддръжка на камиони, изграждане ан автомивка и бензиностанция и др.). Същевременно, възможно ли е закупуване на камиони, мотокари или електрокари с цел подобряване техническите възможности на фирмата, което ще доведе до повишаване на конкуренстноспособността?


РИДВАН МЕХМЕДОВ 28/06/2016

КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ БЕНЕФИЦИЕНТА ПО ОП "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ"


Ирена Драганчева 27/06/2016

Уважаеми господа,

Бихме желали да получим няколко разяснения във връзка с оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" относно следните документи:


СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
В ПРОЦЕДУРА „ ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“


1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност;
2. Декларация по чл. 53, ал.2 от ЗУСЕСИФ – при подаване на оферти - оригинал;
3. Други документи (ако е приложимо);
4. Декларация, в която кандидатът посочва годишния си оборот от реализирани сходни доставки за последните 3 приключени финансови години – Оригинал;
5. Списък в свободен текст на основни договори за извършени доставки на оферираното оборудване или сходно такова през последните 3 години - включително, датите, възложителите и стойностите – оригинал с подпис и печат на кандидата;
6. Референции за добро изпълнение, кореспондиращи с договорите от горния списък, с включена информация за вида на машината и година на доставката – копия, заверени от кандидата с подпис и печат и думите Вярно с оригинала;
7. Оферта;
8. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
9. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство);
10. Документи по т.А.1, А.2, Б, В и Г.3 за подизпълнителите.


Документите могат ли да бъдат подписани на български език, от чуждестранно юридическо лице участващ в процедурата или е необходимо да се подпишат на английски или друг език, съответно с превод и легализация?
И по-конкретно декларация по чл. 53, ал.2 от ЗУСЕСИФ, може ли да бъде подписана в български вариант или трябва да се търси аналогичен документ и съответно какъв?


Предварително Ви благодарим!