Контакти   |  Кариери  |  Графична версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 
Европейски съюз

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

Европейски фонд за регионално развитие
Управляващ орган на
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
КОНКУРЕНТНА БЪЛГАРИЯ


A-   |  A   |  A+
Общи въпроси и отговори

Уважаеми дами и господа,

В настоящия модул „Общи въпроси и отговори" може да задавате Вашите въпроси от общ характер, свързани с ОП "Развитие на конкуренотспособността на българската икономика" 2007-2013, както и с усвояването на Структурните фондове, които са от компетенциите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и енергетиката.

 
Задай НОВ въпрос
Име и фамилия:*
E-mail:*
Въпрос:*
  Код
Код:* Обнови
 
Търсене във ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ
Търси за:
 
Деян Дамянов 29/09/2016

Съгласно променената Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2016 предстои по приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" обявяване на Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприята през м.декември 2017. Имаме въпроси и можем ли да ги задаваме от сега.


Константин Азов 27/09/2016

Здравейте,
Предвижда ли се процедура по програмата, която може да осигури съфинансиране на фирма с основна дейност КИД 10.51 "Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед" като имаме план да равиваме производството на био храни и продукти?
Благодаря предварително за отделеното внимание!
С уважение,
Константин Азов


Елена Гривева 26/09/2016

Здравейте!
Интересува ме схемата за безвъзмездна помощ за подкрепа на стартиращи предприятия-отрасъл сухопътен транспорт. Моля за подробности относно условията и срока за подаване на документите за кандидатстване. Към кого конкретно мога да се обърна за консултация при необходимост?
Благодаря!


Кристиана Казанджиева 20/09/2016

Здравейте, повече от месец въпросът ми за техническия ред/ процедура за предварително изпълнение на дейности за избор на изпълнители с публична покана по процедура на ОПИК "виси" без отговор. На мен ми става ясно от мълчанието Ви досега, че Все още не е приключил процесът на приемане на подзаконовата нормативна уредба по прилагането на ЗУСЕСИФ и се търсят варианти за публично обявяване на тръжни процедури за кандидати, които още нямат сключен договор за БФП и нямат eлектронен профил в ИСУН. Добронамерената ми препоръка е, когато обявявате публично, че могат да се изпълняват такива дейности предварително, правете го когато има яснота, моля. ИЛИ не оповестявайте въобще такава възможност, за да не се създават някакви очаквания.


Йонета Николова 12/09/2016

Здравейте,
какво е нужно да направят подалите проектни предложения ,след публикуване на публикуване на изменен пакет документи по процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
Поздрави
предварително благодаря


Божана Христева 25/08/2016

Привет !Обръщам се с питане :дали може да се финансира проект ,който е свързан с куриерски услуги.По -точно дали може да се направи офис в един от кварталите на Град Варна .
С Уважение:Христева


Анелия Стоянова 22/08/2016

Здравейте,

Имам няколко въпроса Във връзка с избора на изпълнител без провеждане на процедура:
1. Възможно ли е в публичното съобщение за набиране на ценови предложения да се заложат изисквания към изпълнителя за икономически и технически капацитет, както и методика за оценка на предложенията?
2. Ако отговорът е "да" - определянето на изпълнител допустимо ли е да стане въз основа на критерий "оптимално съотношение качество/цена"?
3. Възможно ли е, дори услугата да не попада в хипотезата на чл. 50, ал.2, т. 2 от ЗУСЕСИФ, т.е. да не надвишава 30 000 лв., по желание на бенефициента да се проведе процедура за избор на изпълнител с публична покана?

Благодаря предварително!


Диана Радева 17/08/2016

Здравейте,
Подали сме успешно проектно предложение по процедурата за повишаване на управленския капацитет в МСП. Каква е процедурата, която да следваме, ако искаме да обявим Избор на изпълнител за доставка на ДМА преди одобрение на подадено проектно предложение? Прогнозната стойност е над 30000 лв без ДДС и следва да обявим публична покана.
Как става предварителната оценка и обявяването на публичната покана при положение, че нямаме сключен ДБФП и нямаме създаден профил за електронно отчитане? Можем ли да изискаме направа на такъв профил преди сключване на ДБФП? Какъв е редът?


Константин Михнев 13/08/2016

Здравейте,

Бих искал да попитам:
- кога се очаква да излязат резултатите от BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“,
- кога би следвало да приключи оценката по административно съответствие на проекти по BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

С уважение,
К.Михнев


Петър Пaвлов 11/08/2016

Здравейте!
Кога се очаква да излязат резултатите по процедура BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"