Контакти   |  Кариери  |  Графична версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 
Европейски съюз

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

Европейски фонд за регионално развитие
Управляващ орган на
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
КОНКУРЕНТНА БЪЛГАРИЯ


A-   |  A   |  A+
Общи въпроси и отговори

Уважаеми дами и господа,

В настоящия модул „Общи въпроси и отговори" може да задавате Вашите въпроси от общ характер, свързани с ОП "Развитие на конкуренотспособността на българската икономика" 2007-2013, както и с усвояването на Структурните фондове, които са от компетенциите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и енергетиката.

 
Задай НОВ въпрос
Име и фамилия:*
E-mail:*
Въпрос:*
  Код
Код:* Обнови
 
Търсене във ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ
Търси за:
 
Йовка Арсова 04/05/2020

Здравейте,
Имам регистрация в ИСУН, бих искала да направя регистрация за получаване на безвъзмездна помощ за микро и малки фирми , по програмата конкурентнотспособност. Не излиза такава програма.
Благодаря


Костадин Костадинов 14/06/2017

Здравейте,
Във връзка с взето решение на Комитет за наблюдение от месец Май за отпускане на допълнително финансиране за 35 проекта по процедура "Внедряване на иновации в предприятията", моля за отговор, кога се очаква да бъдат поканени одобрените кандидати за подписване на договор?
Благодаря Ви.


МИГ Девня-Аксаково 12/06/2017

Местна инициативна група „Девня – Аксаково“ разработи „Ред за оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня - Аксаково“, финансирани от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ различни от Минималните изисквания разработени от Централното координационно звено и публикувани на Единния информационен портал. Едно от различията се състои в това, че не е предвиден ред за извършване на публично обсъждане на насоките за кандидатстване. Мотивите са следните:
 Насоките, които ще бъдат разработвани и съгласувани с УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. са по мерки предвидени в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Деня – Аксаково“. В процеса на разработване на СВОМР всички мерки заложени в стратегията са публично обсъдени с местната общност на територията на МИГ-а, в това число: допустими разходи, допустими дейности, допустими кандидати, максимален и минимален размер на проекта, интензитет, критерии на оценка и т.н.
 Всички раздели в насоките са изготвени на основание одобрената стратегия за ВОМР. Каквито и предложения да възникнат в процеса на ново публично обсъждане, те не могат да доведат до изменение на вече одобрената стратегия
Предвид гореизложеното МИГ „Девня – Аксаково“ смята, че включването отново на публично обсъждане в процеса на съгласуване на насоките за кандидатстване, не би могло до доведе до изменение на насоките, а само би забавило допълнително стартирането на подбора на проектни предложения по съответната мярка.
Необходимо ли е да включим в „Ред за оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня - Аксаково“, финансирани от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ нова процедура за публично обсъждане на насоките?


Мая Янчева 06/06/2017

Кога може да очакваме публикуване на списъци с одобрени проекти по Енергийна ефективност в МСП?


Петко Петков 31/05/2017

Здравейте,
Ние сме млада компания, разработила продукт, който да се справи с фалшивите и неактуалните обяви в интернет в насока "Недвижими имоти". Можем ли да кандидатстваме за някакво европейско финансиране с подобен продукт?

Поздрави


Евгения Йорданова-Миланова 26/05/2017

Здравейте,
ще бъде ли отваряна нова програма Иновации и конкурентноспособност


Иван Деянов 17/03/2017

Здравейте!
Каква е разликата между сайтовете opcompetitiveness.bg и opic.bg?
Ако първият посочен сайт е бил за 2007-2013, защо все още се актуализира? Не е ли объркващо за поребителите същесвуването на два сайта на един и същ управляващ орган?
Благодаря предварително.


Иван Иванов 15/03/2017

Бих искал да попитам кога би следвало да приключи оценката и да бъдат публикувани резултатите на проекти по BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“?

В предишен Ваш отговор отбелязвате: "следва да се отбележи, че Управляващият орган работи на пълен капацитет и полага всички усилия за приключване на оценката в разумни срокове и не по-късно от края на януари месец 2017 г.".

Днес датата е 15.03.2017г.

С уважение,
И. Иванов


Мирослава Петкова 14/03/2017

Здравейте,
Интересува ме по програма „Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП“, следва ли дпустимите по НСНМСП да участват с проекти само свързани с европейските и регионални предизвикателства? Допустимо ли е участието на предприятие, попадащо в допустимите сфери от КИД и разработващо нови продукти и услуги, които нямат отнощение с европейските и регионални предизвикателства (творчески и културни индустрии, предприятия, разработващи нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението, полагане на грижи и здравеопазване, социално предприемачество).


ПЕТЪР ПЕТРОВ 09/03/2017

Уважаеми г-не/г-жо,

Във връзка с публикуването на Списък на предложените за финансиране проектни предложения,по схема BG16RFOP002-2.002 „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП“, бих желал да попитам кога ще бъде ли публикувано решение относно този списъл съгласно ЗУСЕСИФ на вашия сайт